Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klasse II. Voortzetting en uitbreiding van wat in klasse I van de Nederlandsche spraakkunst is behandeld.

Voortgezette oefening in het mondeling en schriftelijk uitdrukken der gedachten. Behandeling van vorm en inhoud van eenige soorten van woordkunst.

Voortzetting van de oefeningen in het lezen.

Behandeling van eenige gedichten en proza-werken van Nederlandsche schrijvers, bij voorkeur uit de 19e en 20e eeuw.

Klasse III. Herhaling van de in klasse I en II behandelde Nederlandsche spraakkunst. De taal als psychologisch, maatschappelijk en geschiedkunstig verschijnsel. Voortgezette oefening in het mondeling en schriftelijk uitdrukken der gedachten. Herhaling en uitbreiding van wat in klasse II over woordkunst is behandeld.

Voortzetting van de oefeningen in het lezen. Als leesstof worden gekozen gedichten en prozastukken van Nederlandsche schrijvers uit verschillende perioden van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Beknopt overzicht van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, waarbij meer op inzicht dan op kennis van namen en data gelet wordt.

Klassen IV en V. Behandeling van de voornaamste stroomingen op letterkundig gebied en van eenige werken van Nederlandsche schrijvers.

GESCHIEDENIS.

Doel van het geschiedenisonderwijs is inzicht te geven in de cultuurhistorische ontwikkeling der volkeren. De vaderlandsche geschiedenis wordt behandeld als onderdeel van de algemeene, zij 't ook in verhouding uitvoeriger dan die der andere volkeren. De kennis van namen en feiten wordt tot 't allernoodzakelijkste beperkt.

Klasse I. Behandeling der geschiedenis tot plm. 1500.

Klasse II. Behandeling der geschiedenis tot plm. 1789.

Klasse III. Behandeling der geschiedenis na 1789. Behandeling van het belangrijkste uit de Nederlandsche staatsinrichting.

AARDRIJKSKUNDE.

Klasse I. Algemeene Natuurkundige Aardrijkskunde.

Sluiten