Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de theorieles behandelen van de eischen, aan een goede versiering te stellen.

In alle drie klassen wordt van het breien onderhouden, wat daarvan op de L. S. geleerd is.

Bij dit leerplan is gerekend op één uur per week per klas; in klasse I en II treden de nuttige handwerken op den voorgrond; in klasse III de fraaie.

LICHAAMSOEFENING.

Klasse I. Vrije en ordeoefeningen, de laatste beperkt tot het noodzakelijke met het oog op de klassicale oefeningen. Openluchtspel.

Klasse II. Als boven. Openluchtspel en andere lichamelijke oefening.

Klasse III. Herhaling, zoo practisch als theoretisch, van de leerstof voor de L. S. Beknopt leerplan voor de L. S. en voor verdere lichaamsoefening.

K 1 a s e IV en V. Practisch werken.

De lichamelijke oefening heeft zooveel mogelijk in de open lucht plaats. Geen tijd is uitgetrokken voor anatomie en physiologie. Het eerste vak is van problematische waarde voor de kweekschool; wat de a.s. onderwijzer er van weten moet om als spelleider op te treden kan occasioneel aangebracht worden bij de theorie-les. Wanneer aan den a.s. onderwijzer de juiste volgorde der oefeningen geleerd wordt is dit voldoende. Het onderwijs in de physiologie moet voor een groot deel een gescherm met woorden blijven, daar de noodzakelijke voorontwikkeling, een grondige kennis der scheikunde, ontbreekt.

ZANG EN MUZIEK.

Klasse I—III. Zangoefeningen. Theorie van de muziek voor zoover noodig voor het onderwijs in den zang op de L. S. Het bespelen van een instrument wordt facultatief gesteld en geschiedt buiten de schooluren.

Klasse IV en V. Gemeenschappelijk een uur koorzang.

HYGIÈNE.

Klasse IV en V. Enkele onderwerpen uit de hygiëne, speciaal de schoolhygiène.

Sluiten