Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerplan voor de Wis- en Natuurkundige vakken voor de kweekschool, door W. Reindersma.

1. Wiskunde. Aangezien de grondslag waarop voortgebouwd moet worden eenigszins onzeker is, vooreerst omdat de leerlingen van zeer verschillende inrichtingen de kweekschool kunnen bereiken en mede omdat de kennis, die in de programma's voor de mulo-examens is aangegeven, niet altijd even goed bezonken zal blijken, is het noodig, dat de eerste tijd op de kweekschool gebruikt wordt voor normaliseering. Volgens de programma's worden op de 3-jarige H. B. S. en op de mulo school (diploma B) de algebra en de vlakke meetkunde in hun gebruikelijken omvang behandeld. Toch zal het niet wenschelijk blijken deze beide vakken nu maar als afgedaan te beschouwen, omdat nog veel onklaars, veel onbezonkens zal voorkomen en weinig routine aanwezig is. Aan den anderen kant zal het niet mogelijk zijn, dit alles nu nog weer eens op de gewone wijze te behandelen, de leerlingen zouden dit weinig interessant vinden. De moeilijkheid kan waarschijnlijk opgelost worden, door de hoofdzaken nog eens op een andere wijze te behandelen. Bij de algebra door de behandeling der grafische voorstellingen, de behandeling der evenredige afhankelijkheid in verband met het opstellen en lezen van formules, het vooral op den voorgrond schuiven van de algebra als practische wetenschap, waarmee wij iets kunnen doen, (toepassingen op de physica, de aardrijkskunde, enz.); alles uiteenloopende op het begrip van de meest eenvoudige functie met als- uiterste einddoel het begrip van het differentiaal quotiënt dezer functie en van een zeer eenvoudige integraal.

Verder moeten enkele fundamenteele begrippen nu grondiger besproken worden, waarbij als leiddraad genomen kan worden de voortschrijdende ontwikkeling van het getalbegrip: geheel getal, breuk, positief en negatief getal, onmeetbaar getal, imaginair en complex getal.

Eindelijk zal met logarithmen vaardig gerekend moeten worden. Men zal zich moeten wachten voor het oplossen van vraagstukken, waarboven de moderne Engelsche boeken schrijven „riddles" en voor al te ingewikkelde

Sluiten