Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wegen worden gewezen tot verdere ontwikkeling en voorbereiding voor den schoolarbeid.

Ter bereiking van dit vierledig doel biedt nu de tweede metbode ontegenzeggelijk groote voordeden; ze zal daartoe zoo mogelijk moeten worden aangevuld met een geographisch praktikum. Ter ondervanging van de nadeelen, die de methode ook heeft, zal de leeraar hebben zorg te dragen, dat in de volgorde, waarin de algemeene onderwerpen aan de orde komen, de leerlingen het speciale uit hun leerboek overzichtelijk samenvatten. De topographie kan daarbij tot een minimum beperkt blijven. Telkens dient de toepassing op Nederland een ruime beurt te krijgen; de aardrijkskunde van Nederland toch is bij het onderwijs, dat de leerlingen later zelf hebben te geven, de hoofdschotel.

In het volgende heb ik ter toelichting nu naar bovenstaande beginselen de tweede methode schetsmatig uitgewerkt. Het onderwijs wordt verdeeld in drie leerkringen; ik geef telkens enkele aanwijzingen, waaruit blijkt, hoe ik mij de repetitie van het vroeger behandelde voorstel.

I. Uitgegaan wordt van de algemeene natuurkundige aardrijkskunde. Daar de vooropleiding weinig geven kan op het gebied der wiskundige aardrijkskunde, zullen daaruit enkele grepen moeten worden gedaan ter inleiding: rotatie en revolutie, ontstaan der jaargetijden, wiskundige bestralingszonen. Daarnaast wordt een elementaire behandeling der meteorologie gegeven: de weersfactoren, de wijze van waarneming, het afleiden van gemiddelden, de cartographische voorstelling. Nu kan de klimatologie volgen. Klimaatprovinciën.

Repetitie: de verdeeling der werelddeelen in klimaatgebieden; het klimaat van Nederland; het klimaat van Nederl. O. Indië; de overige moesongebieden. De hydrographie; oceanen en zeeën; de zeestroomingen.

Rep.: de rand- en middenzeeën; haar samenhang met de oceanen; haar zoutgehalte. Idem; de rivieren als producten van het klimaat.

Rep.: toepassing op de voornaamste rivieren der aarde. Idem; algemeene begrippen van rivierloopkunde.

Rep.: onze groote rivieren ; onze kleinere waterloopen in verschillend

Sluiten