Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwezen ; in de A. afdeeling echter meer het economisch-historischethnographisch gedeelte, in de B. afdeeling het wis- en natuurkundig. De leeraar zal hier vrij moeten zijn in het kiezen van bepaalde onderdeden ter nadere bespreking; daarnaast zal hij de zelfstandige werkzaamheid moeten aanmoedigen. Iedere leerling kiest b.v. in het laatste studiejaar een bepaald onderwerp ter nadere bestudeering, waarbij de leeraar behulpzaam is in het zoeken van literatuur. Vrijere gedachtenwisseling sta bij alle lessen op den voorgrond, zoo mogelijk onderlinge critiek. Ook reeds in de klassen 1—3, maar vooral hier is het praktikum zeer gewenscht. Men late b.v. meteorologische waarnemingen doen, weerkaartjes invullen, gemiddelden berekenen, graphische voorstellingen ontwerpen, afstanden meten en berekenen, hoogtekaarten ontwerpen, doorsneden maken, op de kaart loopen, verschillende gegevens in kaart brengen, blokdiagrammen verstaan (en ontwerpen ?) excursiën ontwerpen en uitvoeren, schoolplaten bespreken enz.

Een onmisbaar hulpmiddel bij het onderwijs vormt een eenvoudige doch goede projectie-lantaarn; juist bij de hier gekozen methode is het nut van dit instrument bijzonder groot: een niet al te uitgebreide collectie van opzettelijk daartoe gemaakte lantaarnplaatjes naar de meest typische foto's en afbeeldingen, die de tegenwoordige vakliteratuur geeft, systematisch gerangschikt, heeft m.i. meer nuttig effect dan het „plaatjeskijken", dat tegenwoordig wel plaats vindt.

Het zij mij vergund nog twee opmerkingen te maken. In de eerste plaats zou ik wenschen, dat aan de toekomstige kweekscholen een onderwijs, als hier werd geschetst, niet door de voorschriften wordt onmogelijk gemaakt; ik zou het intusschen betreuren als de hier ontwikkelde opvatting voor alle scholen werd voorgeschreven; als 't niet te veel gevraagd is dus geen geestdoodend normaalprogram. In de tweede plaats wensch ik de hoop uit te spreken dat, indien werkelijk het aardrijkskundig onderwijs aan sommige kweekscholen op deze leest mocht worden geschoeid, er nu eens niet een daartoe pasklaar gemaakt leerboek zal verschijnen. Onder de hand van den leeraar, met voortdurende medewerking der leerlingen, zal de weerbarstige stof uit het gewone leerboek zich in het algemeen gareel hebben te voegen; juist daarin schuilt voor mij de waarde van dit onderwijs.

Sluiten