Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Examens.

Het examen, dat aan het einde van de derde klasse wordt afgenomen, loopt over de vakken die in de klassen I—III onderwezen zijn. Het draagt een afsluitend karakter. Wanneer alles wat in klasse I—III onderwezen is bij het examen aan het einde van klasse V nog eens gevraagd wordt, moet het onderwijs in klasse IV en V daaronder in hooge mate lijden. Het blijft dan klaarpompen voor het naderend eindexamen met al de ellende van tijdvermorsen, oppervlakkigheid en uitwendigheid, daaraan verbonden, Zal de nieuwe kweekschool werkelijk een eind maken aan de „schoolmeesterswetenschap," dan is een eerste eisch, dat de vakken, die aan 't einde der 3e klasse geëxamineerd zijn, niet in den vorm, waarin ze in klasse I—III onderwezen zijn, in klasse IV en V herhaald behoeven te worden. Een tweede eisch, van niet minder belang, is, dat ook het schriftelijk examen door directeur en leeraren wordt afgenomen. Mochten we onverhoopt gezegend worden met voor 't geheele land uniform examenwerk, dan zou daardoor 't voordeel van de nieuwe kweekschool boven de oude vrijwel illusoir worden. De gedachte aan wat er wel in zoo'n uit den Haag toegezonden opgave kan staan, maakt dat de leeraar gedwongen wordt de leerstof van zijn vak bij zijn leerlingen in den vollen omvang paraat te houden en kweekt groote oppervlakkigheid. Zal de nieuwe kweekschool onderwijzers afleveren, die waarlijk ontwikkelde menschen zijn en niet langer vergaarbakken, volgeloopen met handboekjeswijsheid, dan is dit alleen te bereiken door haar een groote mate van vrijheid en zelfstandigheid te laten. Dit systeem heeft zijn gevaren; men zal gaan spreken van verschillende soorten akten, de mogelijkheid van fraude is niet buitengesloten, enz. Maar deze nadeelen wegen bij lange na niet op tegen de voordeden. Waarom zal men den leeraar van een kweekschool niet hetzelfde vertrouwen schenken dat men aan den leeraar van gymnasium of H. B. S. geeft. De regeling van het schriftelijk examen zij daarom als volgt: Het examenwerk voor ieder vak wordt gemaakt door den betrokken leeraar. De Directeur der kweekschool zendt deze opgaven aan de gecommitteerden. Deze hebben het recht om hun goedkeuring te weigeren en andere opgaven te verlangen. Ten einde de uitslag van 't examen niet uitsluitend te laten afhangen

Sluiten