Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de examendagen, worden de rapporten van de twee aan het examen voorafgaande jaren van te voren aan de gecommitteerden toegezonden, opdat zij bij hun beslissing ook daarmee rekening kunnen houden. Het examen in handenarbeid en handwerken besta in het overleggen van zonder vreemde hulp vervaardigde werkstukken, die door een verklaring van de betrokken leeraar of leerares gewaarmerkt zijn.

Het examen aan het eind van de opleiding, het examen voor onderwijzer, moet o.i. evenzoo worden ingericht. Het moet loopen over de vakken en de onderdeden Van vakken, welke in de twee laatste jaren zijn onderwezen. Zoo veel mogelijk kan hier eenige vrijheid aan de candidaten gegeven worden; zou zoo b.v. bij het onderzoek in geschiedenis door de candidaten een keuze kunnen worden gedaan uit eenige tijdvakken; hij kan dan het tijdvak kiezen, waarover hij wenscht te worden geëxamineerd. Indien toch deze twee laatste jaren hun doel willen bereiken, moet het onderwijs in dien tijd aanleiding geven tot eigen, zelfstandige studie.

Eenige moeilijkheid geeft de regeling van het onderzoek naar de practische bekwaamheid der candidaten. Dit onderzoek kan omvatten het maken van een schets van een of meer lessen over een bepaald onderwerp, maar het zal toch ook als onderdeel moeten hebben: het geven van een of meer proeflessen. Dat de indruk, dien de candidaat in de twee jaren van zijn practischen arbeid in de scholen heeft gemaakt, op den uitslag der beoordeeling van invloed moet zijn, is een vanzelfsprekende zaak. De regeling van dit practisch onderzoek zal op de verschillende kweekscholen ook verschillend kunnen zijn; kweekscholen met een leerschool zullen het anders kunnen inrichten dan die, welke een leerschool missen. Ook zal 't aantal der scholen, die ter wille der practische vorming met een kweekschool verbonden zijn, van invloed wezen.

Ofschoon dus een algemeen voorschrift in dezen moeilijk zal wezen, meenen wij toch de volgende regeling te kunnen aanbevelen:

1°. De candidaten, die gedurende de twee jaren hunner practische opleiding voor dit vak steeds meer dan voldoende rapporten kregen zijn van het geven der proefles vrijgesteld.

Wij stellen ons n.1. voor, dat gedurende de opleiding de directeur der kweekschool (ev. de leeraar in paedagogiek) door geregelde samenkomsten

Sluiten