Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de hoofden der scholen en door de rapporten, die deze over de kweekelingen inzenden, voortdurend op de hoogte is van de vorderingen dier kweekelingen bij hun practisch werk.

2°. De overige candidaten geven in het bijzijn van één der gecommitteerden, een leeraar der kweekschool en het hoofd der school (ev. den klasse-onderwijzer) één of twee proeflessen. Een schema der te geven lessen dient vooraf te worden ingeleverd.

3°. Bij de beoordeeling komen vooral in aanmerking: het optreden voor de klasse, de leertoon en de behandeling van het onderwerp. Zooveel mogelijk moeten de toevallige omstandigheden worden geneutraliseerd.

OPMERKING.

Het lid der commissie, de heer H. Marwitz, kan zich met de ontworpen urentabel niet vereenigen; naar zijn meening wordt het onderwijs in verschillende vakken daarin te zeer besnoeid, dan dat een zoo uitgebreide bevoegdheid, als de wet voorschrijft, met gerustheid zou kunnen worden verleend. Hij is van oordeel, dat bij het groot aantal vakken, dat de kweekschool naast de algemeen theoretische vorming zal moeten beoefenen, plm. 36 uren per week voor de klassen 1—3 wel al een minimum zal zijn. Vergelijking met inrichtingen voor algemeen vormend of voorbereidend onderwijs gaat z.i. niet op; vergelijkt men de kweekschool bij andere vakscholen, dan zal het genoemd getal niet bijzonder hoog blijken. De splitsing der 4e en 5e klasse in een A. en een B. afdeeling, die de commissie aanvaardde, waardoor het gemeenschappelijk onderwijs in die klassen voor vele vakken vervalt, versterkt z.i. dit betoog.

De meerderheid der Commissie was echter van meening, dat de kennis en ontwikkeling in een of ander vak volstrekt niet recht evenredig is met het aantal lesuren in dat vak. Ze vroeg daarom meer tijd voor eigen studie en meende, dat het verleenen van bevoegdheid voor een vak niet noodzakelijk maakt, dat men den heelen omvang van de leerstof op de kweekschool behandeld heeft, en dat 't juist zoo goed is, wanneer er iets aan 't eigen initiatief van den onderwijzer wordt overgelaten, wiens studielust vaak verdwijnt met 't behalen van onze tegenwoordige akte's, die een afgesloten geheel aan kennis veronderstellen.

Sluiten