Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleeren van een tweede en derde taal niet meer in dezelfde mate het geval is. Paedagogische werken zullen in de geleerde vreemde taal gelezen kunnen worden; voor de beide andere moderne 'talen zullen goede vertalingen dienst moeten doen.

Met den meesten nadruk moet de aandacht er op gevestigd worden, dat aanleg voor den zang van de candidaten voor de opleidingsschool moet worden geëischt. Onderwijzeressen, die absoluut niet kunnen zingen en niet in staat zijn leiding bij den zang te geven, zijn in de bewaarschool en in de laagste twee klassen der lagere school, waar zingen een voornaam vak is, geheel misplaatst. Zij zullen daar ook zelf geen voldoening kunnen hebben in de vervulling harer taak Leerlingen, die op grond van haar diploma toegang hebben verkregen, en die allen aanleg voor den zang blijken te missen, dient men den raad te geven de school te verlaten. Het ware, ook daarom, gewenscht aan de opleidingsscholen een summier onderzoek in te stellen, als bedoeld in art. 144 alinea 2 voor de kweekscholen.

Wat de verdeeling van de leerstof betreft over de vier leerjaren, behoort in de eerste twee leerjaren de theorie, in de laatste twee de practijk op den voorgrond te staan. Art. 143 geeft aan welke vakken ten minste moéten worden onderwezen. Uitbreiding is zeer zeker in enkele o'pzichten gewenscht. Over één moderne taal, ter keuze van de opleidingsschool, werd boven reeds gesproken. Rekenen is terecht niet onder de verplichte vakken opgenomen, maar onderwijs in de vormleer, ook in verband met teekenen, is zeer gewenscht. Ook worde een uur per week bestemd voor het leeren bespelen van een muziekinstrument, viool of piano. Bij allerlei spelen toch, bij reien en eenvoudige lichaamsoefening, is begeleiding van een instrument wenschelijk.

Genoemd wetsartikel spreekt ook van de methode van opvoeding en onderwijs voor jeugdige kinderen; hieronder zal zeker ook kennis van het kind moeten worden gebracht.

Dat lichamelijke oefening op den lesrooster der opleidingsschool niet mag ontbreken, spreekt wel van zelf.

Verder worde naast geschiedenis ook een en ander uit de kunstgeschiedenis behandeld, terwijl in iedere klasse één uur worde uitgetrokken

Sluiten