Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„kweekelingen" niet een toelage uit 's Rijks kas beschikbaar moet worden gesteld.

Volgens art. 135 der wet L. O. zullen ook zij, die niét aan eene Opleidingsschool opgeleid worden, de akte A kunnen verkrijgen door een Staatsexamen. Ook dit examen zal in een practisch en een theoretisch gedeelte gesplitst moeten worden. Maar waar moeten nu deze candidaten haar practische bedrevenheid opdoen? Immers uit het bovenstaande en art. 9 der ontwerp-wet op het Bewaarschool-onderwijs volgt, dat zij niet als „kweekelingen" aan de scholen werkzaam kunnen worden gesteld. Ook in deze leemte zal moeten worden voorzien.

Verder wordt de aandacht gevestigd op art. 144, alinea 3, waaruit volgt, dat de leerlingen der Opleidingsscholen wel een practische opleiding kunnen krijgen, maar eerst na het verkrijgen der akte A en dan niet aan eene inrichting voor Bewaarschool-onderwijs, maar aan een leerschool, annex aan een kweekschool. Deze personen zullen ongetwijfeld voor het bewaarschool-onderwijs verloren gaan en het staat te vreezen, dat velen langs dezen weg inderdaad daarvoor verloren zullen gaan.

Het eindexamen der Opleidingsschool bepale zich nu verder alleen tot de vakken, die ook in het derde en vierde leerjaar onderwezen zijn, voor zoover deze zijn genoemd in art. 151 der wet op het L. O, waarbij dan nog gevoegd dient te worden een onderzoek naar de kennis der vreemde taal, die op de Opleidingsschool in alle klassen onderwezen is. De vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Kennis der Natuur dienen geëxamineerd te worden bij het onderzoek, dat bij den overgang van de tweede naar de derde klasse behoort te worden ingesteld.

Voor het practisch werken in de bewaarschool of in de laagste twee klassen der lagere school, wordt voor de derde klasse V/2 schooldag, voor de vierde klasse 2 schooldagen voldoende geacht, met dien verstande, dat hieronder niet meer dan 2 middagschooltijden begrepen zijn. Deze practische opleiding behoort onder directen invloed te staan van den directeur of de directrice der opleidingsschool, terwijl de bevoegdheid der kweekelingen duidelijk omschreven dient te worden.

Sluiten