Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwen. De volkshuisvesting. Tijd van Karei den Grooten en opvolgers. Het leenstelsel. De kerk. De Islam. De Kruistochten. Opkomst der nationale staten. Opkomst der Renaissance. De groote ontdekkingen. Tijdperk van Karei V. De Hervorming. De godsdienstoorlogen. Lodewijk XIV en zijn tijd.

Tweede klasse, 3 lessen. Absolutisme. Zich ontwikkelend constitutiealisme in Engeland. De geestelijke stroomingen in de 18e eeuw. Voorgeschiedenis der Fransche revolutie. De groote revolutie. Napoliontische tijd. Weener congres. Heilige Alliantie. De geestelijke stroomingen in de 19e en 20e eeuw. Iets uit de geschiedenis der Europeesche volkeren na 1815. De Balkankwestie. Opkomst der nieuwe wereldmachten (Vereenigde Staten. Japan). De Wereldoorlog. De ontwikkeling onzer staatsinstellingen.

14. KENNIS DER NATUUR. a. Scheikunde.

Eerste klasse, 1 les. De begrippen element-verbinding, atoom, molecuul-omzetting. De belangrijkste klassen van anorganische verbindingen en enkele representanten daarvan, vooral met het oóg op de behandeling der biologie en der hygiëne.

Tweede klasse, 1 les. Voorzetting. Inleiding in de organische scheikunde] met het oog op de behandeling der biologie en der hygiëne. Waar hef onderwijs in de scheikunde daartoe aanleiding geeft, worden de belangrijkste verschijnselen uit de warmte- en electriciteitsleer besproken en wat gron-j diger behandeld dan op de H. B. S. met 3-jarigen cursus of U. L. O. school heeft plaats gehad.

b. Natuurlijke historie.

Eerste en tweede klasse, ieder 2 lessen. Inleiding in de algemeene vraagstukken van plant- en dierkunde, gebaseerd op de behandeling van onderwerpen uit de in- en uitwendige morphologie, de vergelijkende anatomie, de orthologie, de systematiek en de physiologie. Een gedeelte van den beschikbaren tijd kan besteed worden voor practische oefeningen.

15. PHYSIOLOGIE. Derde en vierde klasse, elk een les. Aansluitend met het in de natuurlijke historie behandelde: Behandeling van één- of meercellige organismen,

Sluiten