Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezen, maar niet op het examen voor akte A gevraagd zou moeten worden. De opleiding voor de hoofdakte wordt in het wetsontwerp aan het particulier initiatief overgelaten. Daardoor kan meer soepelheid, meer directe aansluiting aan de praktijk verkregen worden. Maar er staan toch ook groote bezwaren tegenover. In de eerste plaats wordt daardoor de toestand bestendigd, dat de eischen zeer uiteenloopend, en de uitgereikte akten mitsdien van ongelijke waarde zijn en dat corporaties en instellingen, die zich beijveren het peil te verhoogen, gehandicapt worden. In de tweede plaats doet het vreemd aan, dat het Wetsontwerp eenvoudig den bestaanden toestand wil sanctionneeren. Immers, door de geheele opleiding voor akte A op te nemen in de wet op het Lager Onderwijs en door de wijze, waarop dit gedaan is, is een groote breuk met het bestaande gemaakt. Dat sanctionneeren van bestaande toestanden heeft alléén betrekking op de hoofdakte-opleiding. En dan doet het toch heel zonderling aan, dat, terwijl er voor de akte A drie wegen geopend worden, alle drie behoorlijk door den Staat afgebakend en gecontroleerd — langs een openbare of een bijzondere opleidingsschool of door een staatsexamen — het geheele terrein der opleiding voor de hoofdakte tot privatieve jacht wordt verklaard. Dit zal de gezonde en voorspoedige ontwikkeling van het Bewaarschoolonderwijs in ons land niet bevorderen, want daarvoor is juist een hooger peil voor de opleiding tot hoofd noodig.

Het valt daarom te betreuren, dat het ontwerp alleen het examen regelt en niet de opleiding. Alleen wordt, wat zeer toe te juichen is, in art. 27 aan gemeentelijke of particuliere opleidingsinrichtingen Rijkssubsidie in uitzicht gesteld. Slechts zeer terloops worden in de toelichting op art. 23- 26 avondcursussen en dagscholen genoemd.

Het zou zeer gewenscht zijn, dat de opleiding voor de hoofdakte voor bewaarschoolonderwijs alleen zou kunnen geschieden aan geattitreerde opleidingsscholen en de annexe leerscholen. Aan die scholen zou een dagcursus van plm. 1 jaar verbonden moeten worden voor haar, die aan de opleidingsschool wenschen te blijven, na het behalen van het einddiploma en bovendien een avondcursus van 2 jaar, die gevolgd zou kunnen worden door de onderwijzeressen, die reeds op de scholen als zoodanig werkzaam zijn. Op de splitsing bij het examen voor de hoofdakte in een practisch

Sluiten