Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk onder goedkeuring van het schooltoezicht. Vrijstelling zou voor dit geval verleend moeten worden van de bepaling in den eersten zin 'van al. 3 van art. 214: De dag, waarop de aanwijzing geschiedt, valt samen met het begin van het cursusjaar.

b. Voor de overige bijzondere en gemeenteiijke kweekscholen zal het noodig zijn, zoo spoedig mogelijk erkenning aan te vragen. De leerlingen, die thans op deze scholen in de 4e klasse zitten, doen in April 1921 nog het examen volgens art. 77a. In het voorjaar 1921 nemen ze dan geen nieuwe leerlingen aan en in September 1921 gaan. de leerlingen van klassen I, II en III over tot klassen I, II en III der geconformeerde school. In September 1922 heeft voor de eerste maal het overgangsexamen plaats van klasse III naar klasse IV en de eerste volledig-bevoegden worden afgeleverd in 1924.

't Is een bekend feit, dat de laagste klassen onzer tegenwoordige kweek- en normaalscholen weinig leerlingen tellen. We mogen hopen en verwachten, dat hierin weldra een kentering komt en dat de lust voor het onderwijzersvak weer zal toenemen. Is dit laatste het geval, dan zal die trek vooral gaan naar de nieuwe opleiding. Juist daarom is het wenschelijk, dat de kweekscholen zoo spoedig mogelijk worden omgezet. Geschiedt dit niet, dan is een zeer ernstig tekort aan onderwijskrachten over eenige jaren te vreezen.

Sluiten