Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermelde Imrama of Zeereizen, waarin het heidensche zielenrijk veranderd wordt in eëne~plaats, waar de zielen hunne eindelijke verrflzenis moeten afwachten. Evenals Hel'a ryk by de Germanen is deze plaats, het Tir Tairngire, een eiland, verborgen in een nevelmantel. Het verheugt zich in een nooit eindigenden dag en een eeuwigen, mistloozen zomer, vol prachtige woningen, omringd door graspleinen, bedekt met bloemen, die nooit verwelken, oven vloedig beplant met appelboomen, die terzelfder tyd bloemen en vruchten dragen — een land ryk aan melk, „ale" en varkensvleesch, waar de lucht altijd vol is van zoete muziek en waar de bewoners, vry van ziekte, ongemak of dood, zich mogen verheugen in een eeuwige jeugd en een vlekkelooze onschuld. "Van al de hoedanigheden van Tir Tairngire schijnt appelenovervloed, (de appel is de voornaamste vrucht by de noordervolkeren) het toppunt der vreugde geweest te zyn. Daarnaar werd het zielenrijk door de Galliërs ook wel liet appeleneiland genoemd: Ynys yr Avallon. Soms heette het ook Tnysvürin of Tnysgutrin d. i. het glaseiland, een naam, die het vereenzelvigt, met den Glasberg der Germanen, waarmee het, buiten den naam en de algemeene trekken, ook nog byzondere trekken schijnt gemeen te hebben. Toen in later dagen de namen van het Keltische doodenrijk in andere talen overgingen, en hunne beteekenis onduidelijk werd, plaatste men het doodenryk te Glastonbury. Daar ligt dan ook volgens de legende koning Arthur begraven. Jn de imram van Teigue, Zoon van Cian, ligt het beloofde land in een groen-omzoomde golf, en als Teigue er met «yn gevolg aanlandt, vergeten ze koude, slecht weder en storm, en denken niet meer aan eten of drinken, want de geur der karmozijntakken is hun een voldoende Voedsel. Aan de boomen van een woud, dat ze bereiken, hangen purperroode ronde bessen, dikker dan eenmenschenhoofd; daarop feesten rijkgekleurde vogels, die een melodieuzen zang kweelen. Wat verder ontwaren ze een breed plein, waarop met honing bedauwde bloemen groeien; op dit plein verheffen zich drie heuvels, elk bekroond met een vesting: Ze bezoeken ze alle drie en op den derden heuvel worden ze in een prachtig huis

Sluiten