Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helm blijkt dadeiyk uit de verklaringen van den engel nopens het bestaan en den aard van het vagevuur. De uiterlijke vorm van het visioen is dezelfde als by Gregorius, alléén heeft Beda het noodig geacht aan den eigenlijken hemel eene plaats te laten voorafgaan voor de niet volledig gereinigden, evenals aan de hel het vagevuur .voorafgaat voor de niet al te boozen. Zoowel in de belooningen als in de pijnigingen is er dus by Beda eene stijging waar te nemen volgens den graad der boosheid of der volmaking. Het eerste hemelveld is dus feitelijk een eerste stap uit het purgatorium. Dezelfde verdeeling, maar nog veel mèer in de bijzonderheden uitgewerkt, vinden we terug in het Visioen van Tondalus.

De regeering van Karei den Grooten en de jaren na zyn dood, zyn buitengewoon vruchtbaar aan visioenen. Naar vorm en inhoud berusten al de visioenen uit deze Karolingische periode op de .voorgaande. Zy zyn echter niet zuiver godsdienstig meer, uitsluitend geschreven met het doel om de zondaars af te schrikken van het kwaad; dit doel is er nog wel, maar dikwijls wordt het visioen nog gebruikt als strijdmiddel tegen bepaalde personen en in één geval zelfs ten bate van den schrijver zelf. Men zou deze visioenen politieke visioenen kunnen noemen. Een der meest typische voorbeelden dezer verhalen is het Visioen eener arme vrouw: Eene arme vrouw, in 819 in het district-Laon in extaze gevallen, ziet o. a. Karei den Grooten in het strafoord der verdoemden. Op hare vraag, of deze de zaligheid zal ingaan, antwoordt haar geleider, dat hy zal gered worden, wanneer zyn zoon 7 „Liebesmahler" voor hem zal gegeven hebben. Zy ziet er ook een zekeren Picho (Bego), een vriend van Karei, op den rug liggen, terwyi afzichtelijke duivels hem vloeibaar goud in den mond gieten en hem toeroepen: daar gy op aarde uwen dorst niet lesschen kondt, drink dan nu tot ge verzadigd zyt Ze ziet er ook de koningin Irmingard, wie de dood van Bernard, zoon van Pepyn, toegeschreven Wordt, belast met 8 rotsblokken, waarvan het eene op het hoofd, ;het andere op de borst en-het derde op den rug der ongelukkige ligt. Verder gaande ziet de vrouw een hoogen muur, die tot den hemel reikt en nog een anderen, die met gouden

Sluiten