Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door vreeselijke reuzen, aan de andere onbeschrijfelijk mooi en prachtig. Aan de donkere zijde ziet Karei koningen uit zyn eigen ras, die er-gestraft worden en onder meer zijn eigen vader Lodewyk,' die zijn tijd verdeelt tusschen een kokend, heet en een warm bad. Hij verzoekt zijn zoon om-gebeden van hemzelf en van al de geestelijkheid en voorspelt hem dezelfde straf, zoo hij zyn leven niet betert. Om Kareis schrik te verjagen brengt de gids hem dan naar de' andere zijde van de vallei, waar hy zyn oom Lotharius ziet, in gezelschap van andere koningen gezeten op een ontzagiyk grooten topaas en gekroond met een kostbaren diadeem; naast hem zit zyn zoon Lodewyk. Lotharius onderhoudt Karei over'de straf van zyn vader, zyn nakenden dood en in 't byzonder over de troonsopvolging, die in de handen van zyn kleinzoon Lodewyk moet overgaan. Als Karei tot het leven terugkeert, laat by niet na, dit besluit, als den wil van God kenbaar te maken, wat ons duidelijk het doel van het visioen aantoont.

Ben loffehjke uitzondering op "de politieke afwijking der Karolingische periode vormen de Visioenen van Anskarius»), en daarom verdienen ze een uitvoeriger bespreking. Van zyne prilste jeugd af openbaarde zich by hem zyn mystieke natuur en veronderstelde hy, dat hy in betrekking stond met de hemelsche machten. Op vijfjarigen leeftyd had hy een eerste visioen^ waarin hem de H. Maagd verscheen en sedert dien gaf Anskarius zich heelemaal over aan gebeden, meditaties en andere godsdienstige oefeningen en leidde een ideaal monnikenleven, althans gedurende een zekeren tyd, want uit zwakheid moest hy het eenigszins laten varen Diep getroffen door den dood van Karei den Grooten, hervatte hy zyn vroeger leven van bidden, vasten en ontbering; de wereld was dood voor hem en hij voor haar. In 814 's nachts vóór Pinksteren had hy weer een visioen. Zyne ziel verliet zyn lichaam en nam een anderen mooieren vorm aan, onsterfelijk en zonder zorgen. Hy bevond zich in eene onmetehjke klaarheid,

l) Anskarhw werd in 801 in Picardië geboren en stierf als aartsbiss. van Hamburg in 865.

Sluiten