Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sleept hem dreigend langs den grond, doch een andere ridder redt hem uit zijn gevaarlijken toestand. Die ridder is *s priesters broeder; aan zijn sporen draagt hy een klomp gestold bloed, dat echter geen bloed is, maar een ondraaglijk-zwaar vfcur. Die straf wordt hem opgelegd, omdat hy schitterende sporen heeft gebezigd om bloed na te jagen, •ti&fcia)

Het bloeitijdperk der visioenen valt na de ll<ie eeuw. Geen tyd die zoo ryk was aan fantastische voorstellingen dan de 12de eeuw met de Visioenen van Albericus, Tondalus, Paulus en Owein! Verbazend is de rijkdom aan eschatologische voorstellingen, opvallend de vormschoonheid, vergeleken met het begin der Middeleeuwen; het verschil is zoo aanzienlijk, dat het niet mogelijk is de latere visioenen onmiddellijk by de eerste aan te sluiten. De ontbrekende schakel moeten we naar alle waarschijnlijkheid zoeken in het oosten en in de klassieke letterkunde. De kruistochten brachten uit de verre streken tal van verhalen mede, de Latijnsche en Grieksche letteren geraakten meer en meer bekend, zoodat we niet zelden punten van overeenkomst weten aan te stippen tusschen de eschatologie van het Boeddhisme, Brahmaïsme en Mahomedisnie, en de voorstelling onzer visioenen. Al deze visioenen culmineeren ten slotte in het meesterwerk van Dante, de Divina Comoedia, de meest geniale bewerking van de vroegere visioenenmotleven.

ST. PATRICIUS' VAGEVUUR.

Sluiten