Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III DB BEDEVAA.RTPLA.AT3 VAN ST. PATRICIUS' VAGEVUUR.

' Eigenaardige omstandigheden hebben aan de legende van het St Patricius' vagevuur een geheel bijzondere beteekenis gegeven. Het is een bekend verschijnsel in de vorming van sagen, mythen Pn lebenden, dat de volksfantazie • ze gaarne in verband brengt met een bepaalde plaats. Soms zijn het eigenaardige natuurvormen, soms ergens bestaande zeden, gewoonten, min of meer punten van overeenkomst vertoonend met een legende of sage, du de aanleiding z«n tot lokalisatie. Ook de legende van St. Patriciusva-evuur werd in verband gebracht met een in de Middeleeuwen zeer bekende bedevaartplaats in Ierland. Omtrent het ontstaan dier bedevaartplaats weten we weinig met zekerheid. Wat we weten is, dat reeds, voordat onze legende geschreven werd, in Ierland ergens een bedevaartplaats was, waarheen de pelgrims ein-en om boete te doen voor hunne zonden. Zoo wordt ons ten minste verteld door een Eogelschen monnik ± 1183. Andere vaste gegevens hebben we niet. De eerste, die de bedevaartplaats vermeldt als reeds lang bestaande te Lough Berg in Donegal en uitvoerig de plechtigheden en gebruiken der bedevaartgangers beschrijft, is niemand anders dan de legendeschrijver E. van Saltrey zelf, ook een monnik, en wel in zijn inleiding tot de legende (± 1180) Nu zijn er twee mogelijkheden: de bedevaartplaats bestond inderdaad te Lough Derg, of wel de schrijver of die het hem vertelde, fantazeert de heele bedevaartplaats en de ceremoniën. Dit laatste is wel wat onwaarschijnlijk. Immers dan zou pas na de legende de bedevaartplaats zijn ontstaan met al haar eigenaardige ceremoniën. Want na H. v. Saltrey hebben we van meer dan één zijde onwraakbare, getuigenissen van het bestaan der bedevaartplaats te Lough Derg en beschrijvingen van de aldaar plaats hebbende gebruiken en plechtigheden, die geheel overeen-

Sluiten