Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen met hetgeen H. van Saltrey vertelde. Waarschijnlijk is dus, dat inderdaad vóór 1189 te Lough Derg de bedevaartplaats bestond' maar zeker is het, dat het verhaal van onzen legendeschrijver krachtig heeft medegewerkt tot het ontwikkelen der pelgrimages naar Lough Derg. Lough Derg is de naam van een meertje gelegen m het noordwesten van Ierland in het graafschap Don egal Denaam beteekent volgens sommigen in het Keltisch Bood Meer en een volks overlevering wil, dat daar St Patricius een draak doodde, waarvan het bloed het meer rood kleurde. St. Patricius zou dan verder omdat hg anders geen kans zag de heidensche Ieren te bekeeren' van God de gunst verkregen hebben, in een hol op een der eilanden m het meer de straffen der verdoemden en de vreugden der zaligen te laten zien aan een ieder, die met een rouwmoedig hart het hol binnentrad. Hierdoor werden de Ieren bekeerd en sedert dien bleef de plaats bezocht worden door boetvaardige zondaars. Een klooster werd er gesticht, en jaar in jaar uit, trokken de pelgrimsnaar de heilige plaats. Want de belofte van God aan St. Patricius dat een rouwmoedig zondaar in het hol de straffen en vreugden van het hiernamaals zou kunnen aanschouwen, bleef van kracht ook na St Patricius' dood. Historisch staat omtrent het verblijf van St Patricius te Lough Derg, de stichting van een klooster enz. niets, vast Integendeel, waarschijnlp is het zelfs, dat St. Patricius nooit te Lough Derg is geweest, laat staan dat Wj daar de bedevaart instelde. Maar wat er van zij, zeker is het, dat in de latere Middeleeuwen op het einde der ïy* eeuw de bedevaart naar Lough Derg bestond, en er een monnikenklooster was belast met het besturen der pelgrimstochten. Hoe verder men m de Middeleeuwen komt, hoe talrijker de pelgrimstochten worden. Lough.Derg werd na de legende van H. v. Saltrey een officieels bedevaartplaats van Europeesche vermaardheid. Van alle kanten trokken er pelgrims naar toe. Uit Spanje, OostenrijkHongaröe, Duitschland, Zwitserland, Frankrijk. Nederland enz stroomden godvruchtige scharen naar het wonderbaar gezegende meer in Donegal. De meeste pelgrims bepaalden zich tot het bezoeken der heilige plaats, maar er waren ook onverschrokken

Sluiten