Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, maar hun penitentie op de wereld niet konden doen, deze hebben voldaan na hun dood „in den steden van den pinen". Niemand weet, hoe lang hij in het vagevuur moet blijven. „Wante mit missen, mit salmen (psalmen), mit ghebede, ende mit almossen, also dicke als mense voer hem doet, of hore pine verminren daer mede, of men set se over in minre pine, hent (tot) dat se alte male vermids dusdanen waldaden verloset werden." Verkerstend is de oud-Iersche Imram geworden tot een soort hagiografie, een lang exempel ten behoeve van het vagevuurdogma. Het hoofddoel van den schrijver was stichting. Het moest een verhaal, zijn, dat afschrikte en tegelijk vertroostte, dat den Middeleeuwschen mensch, vooral den monnik, niet alleen steunde in zijn strijd tegen de wereld en het vleesch, door hem te dreigen met de duldelooze straffen, maar dat hem ook opbeurde en aanmoedigde, door te wijzen op de vreugden voor den overwinnaar weggelegd. Dat doel wordt duidelijk uitgesproken in de homilie, vóór het betreden van het paradijs: Wat beteekent al dat lijden dezer wereld tegenover de tormenten in het vagevuur! Als het ontelbare zand der zee, vergeleken met eenen zachten regen, zoo zijn de pijnen van het hiernamaals vergeleken met de smarten en rampen van dit tranendal. Niemand met gezond verstand zal genoegen kunnen scheppen in de geneugten des vleesches, als hij die pijnen overweegt. En mocht het kloosterleven een monnik te zwaar vallen, de pij hem te zeer drukken, och hij bedenke, dat men in bet leven hiernamaals van alle zonden hoe klein ook, indien ze hier op deze wereld niet uitgeboet zijn, moet gereinigd worden in zware pijnen en smarten. En dat'toch niemand zijn geweten in slaap wiege met de gedachte, dat het maar kleine zonden zijn. Als men verzuimt zich er van te verbeteren, dan worden ze daardoor zwaarder in de oogen van den strengen rechter.

Boetedoening voor de zonden, want God eischt ze!

Boetedoening hier op deze wereld, want de straffen zfln zwaar en lang in het vagevuur!

Dat is wel de hoofdstrekking van het geheel. Is hét dan te

Sluiten