Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwonderen, dat in ons land op het einde der 14A* eeuw een verhaal met zulke strekking vertaald werd en in de 15*» eeuw de teksten en afschriften het talrijkst worden? Immers op het einde der 14<J« eeuw begint in ons land de beweging der „devoten," een godsdienstige beweging, die luide de wereldvlucht en boetedoening verkondigt, die haar idealen stelt in het zuiver geestelijke, die de wereld veracht en in haar angst voor het lot hiernamaals zich alle wereldeche genoegens ontzegt, versterving zoekt en in het nastreven van de oude monnikenidealen van eeuwige armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid de straffen tracht te ontkomen, die den zondaar wachten. Juist uit nonnenkloosters komen de meeste handschriften en het is zeker niet toevallig, dat de taal der meeste teksten in het oosten "van ons land thuis hoort, waar de godsdienstige herleving zoo sterk was. Maar een Middeleeuwsche lezer of hoorder kon meer profijt hebben van het verhaal van Owein dan overtuigd te worden van het noodzakelijke van boete in dit leven. Allerlei andere gedachten konden bij hem opkomen: daar zag hy als in een spiegel de rechtvaardigheid van God, die, omdat mj den mensch een vrijen wil heeft gegeven, wel • kan toelaten, dat hier op deze aarde de mensch kwaad doet, maar ten slotte toch onverbiddelijk zonder onderscheid van rang of stand den schuldige straft en zoo handhaaft de zedelijke orde; daar zag hij weer eens klaar uitkomen, hoe machteloos eigenlijk de aartsvijand van het menschelijk ge^ slacht is en welk'een armzalig figuur hij ten slotte maakt tegenover hem, die op God kan steunen; zag hij hetzelfde ook niet in zoo menig mirakelspel, waarin de heilige, van zijn geboorte af aangevochten door den-prins der duisternis, zegeviert over al het hellegespuis? Wat vermochten die valsche, helsche honden tegen hem, die gekleed was met het pantser der gerechtigheid, op het hoofd had den helm der hoop, zich kon dekken met het schild van het geloof en het zwaard des geestes voerde, dat is het aanroepen van zijn heer Jezus Christus? God waszjjn „behoedere voor 's viants tempeest". Wat God door zijn engel aan St. Trudo beloofde, daarop kon iedereen rekenen, zooals Oweins avonturen bewezen:

Sluiten