Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te doen falen. Echt menschelijk geslingerd tusscben hoop en vrees ■ wordt hy dus niet, want hy kent zyn hulpmiddel en weet, dat het hem zeker helpt.

Merkwaardig is het lot dezer Iersch-Christeiyke legende geweest. Een zeldzaam lang leven werd haar beschoren. Lag het aan den beroemden heiligen Patricius, aan de bedevaartplaats? Geen geslacht heeft haar ooit vergeten. In allerlei talen vertaald, biyft zy eeuw in, eeuw uit de belangstelling wekken. Niet alleen wordt ze in allerlei stichteüjke werken opgenomen, met behoud van haar eersten vorm, ook wereldsche schrijvers halen er motieven uit voor hunne kunst. Maar deze latere schrijvers zagen de legende met andere oogen aan. De stichting wordt van ondergeschikt belang, ontspanning wordt hoofddoel. En zoo ondergaat de legende een tweede gedaanteverwisseling. Het is het omgekeerde proces van de vroegere Imram en van zoovele oorspronkeiyk wereldsche gedichten, door vrome mannen vergeestelykt. Het St. Patricius' vagevuur wordt verwerkt tot roman, drama, volksboek, waarin overal het stichtehjk karakter — ofschoon behouden — op den achtergrond I wordt geschoven, terwyi het literaire naar voren treedt. Zoo past de legende zich aan den nieuwen tijd aan, schikt zich naar de behoeften en verlangens van een nieuw geslacht. Evenals de bedevaartplaats haar Middeleeuwsch karakter verliest, zoo doet dit ook min of meer de legende van St. Patricius' vagevuur.. In denzelfden tijd, dat de bedevaartplaats met den ondergang werd bedreigd, scheen de legende te worden vergeten, zooals Tondalus' visioen, maar, evenals de bedevaartplaats tot nieuwen luister opbloeit, evenzoo komt de oude legende ineens tot een geheel nieuwe, oorspronkelyke ontwikkeling in Spanje, Frankrijk, Engeland, ons land enz. Al degenen op te noemen, die den literairen vorm gewyzigd hebben, gaat niet aan. We noemen o.a. de Spaansche schryvers Montalvan en Calderon. Deze laatste maakte er een beroemd drama van: El Purgatorio de San Patricio. Al deze schrijvers typeeren den ridder Owein heel anders en scheppen er vermaak in, het romantische leven van den zondaar voor zyn bekeering uit te werken tot in de kleinste by zonderheden.

Sluiten