Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwkeurig mogeUjk is afgedrukt. De door ons aangebrachte veranderingen zijn gemakkelijk te herkennen: Een gecursiveerde hoofdletter in het begin van een woord beteekent, dat in het handschrift een kleine letter staat; een gecursiveerde kleine letter beteekent, dat in het handschrift een hoofdletter staat. Hetgeen gecursiveerd tusschen haakjes staat, is van ons evenals de tusschen haakjes geplaatste leesteekens. De niet tusschen haakjes geplaatste punt is uit het handschrift en stelt een punt, komma, Punt-komma, dubbele punt of vraagteeken voor. De w is doormt, de u door v en de i door j voorgesteld, waar de tekst dat eischte. Hetgeen wijdgedrukt is, beteekent, dat dit in het handschrift onderstreept is. Di de aanteekeningen hebben w\j de zinnen, die wy meenden te moeten verklaren, alleen weergegeven door het eerste en het laatste woord; al het tusschenstaande wordt voorgesteld ' door een liggend streepje. De noten aan den voet der bladzijde vermelden den vorm, de uitdrukking enz., van het handschrift, waarin wij, op grond van een vergelijking met het Latijn en de Middelnederlandsche teksten, eene wijziging hebben gemeend te moeten aanbrengen. k- •

Sluiten