Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen gedoet had[.] Dit seide hi om dat

[hi]1 des luttel achten ende hi also onnosel ge- ^i?lï»to\miT£u™^

noech weer.2 Mer hi seide dat hi veel menschen <»»«"«' *«•««'' «;««■=«»»»*g

• onnoozel (onschuldig) was.

gewont hady daer hy niet van en wost[,] weer *^ t ~ is7^f*^ walrT,n

si storven of " niet. .Ende doe ic seide dat dit

alte grote sunde weer ende [hi]3 synen scepper

hier in vertornt hedde. doe antworden hi myr,]

wat ic om te penetencien setten wolde voer m — wof* = hem »u boete

r wilde opleggen.

sfin sundenf,] dat wolde hi gerne ontfaen ende ^JJ0'^' l/pfneténcfet^idï

voldoen sonder enich beydenM Want die men- «s g«ag °p bei?en ?»

* L J volbrengen zonder eemg uit-

schen van den lande hebben dat also naturlic[:] j^1- j^'^^'"^^"

ghelijcker wijs dat si bereder s«*n totten qua- *j^£^STftJ&

den. dan ander menschen van anderen lande .?£ meej geneif4 **in tot het

kwade dan andere menschen

also siin si oec bereyder ende vaster totter Tan andere. ia«aen,,eveneens

v v •* meer geneigd zijn en meer

penetencien te doenf,] als si bekennen[(] dat J^t^}"4^'^"ien11 dat

si ghedwaelt hebben. Dit heb ic hier om ghe- »« hebben.

seecht[J dat ic hoer beestelicheit tonen wil[.] M - oiadat> W«L

ALs ic voerseide[,] doe die heilige patricius x/j*0!£n v™[£f" ~ Zooals ik dit voerseide volc bekeren wolde van oren dwalinge. overmids anxt der pinen. ende myn-

nen der blijtscopen. doe spraken sifj dat si ^i^9""' aie 8t-

nummeer tot cristum bekeren en solden.noch ""Jj^=°j*machtg&"

om die myrakulen siende die hi dede. noch - efreiiaat —noeb op lS°

om s^n predicaet. et en weer dat yemant van li m Kur — tOT,I8-

om sien mocht die pine vanden quaden ende of M n _ geWim = op<ut

blijtscop der goeder., op dat.«si seker worden *Jn§™*4ker™g°n^ngen

ende weren vanden dinghen die men seghe ^"^g^^Mnmlm

dan die men horende geloefden. Dese heilighe and8r(m hoorden TOTten"»-

patricius die ynnich tot gade was[J hi wart *'"inn7%toorawïJ!*= di"

doe noch ynniger in waken in vasten in be- »«»*"• = vuriger.

1 : niet in hs. j 2 Na weer in het hs.: Want hi der alsoe luttel verelaghen had dit seide hi; 3 [Ai]: niet in hs.

Sluiten