Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ dingen ende in anderen goeden wercken om

des volcks salicheit. Ende doe bi om aldus tot *' .<•» *»•«>« —run

i goeden -werken gaf. .doe apenbaerden Om OïlSe werken toelegde; apenbLrden

\ »' — »i_ . . „ om = openbaarde zich.

I here jhesus cnstus ende gaf om een ewangelie

I boeck ende enen staf den men noch holt in *«* =

ijrlant voer groet heilichdom ende in groter '

wenlicheit. Desen selven staf heit men jhesus *«« «•»» = noemt men.

staf om datten ons here jhesus cristus sijnen

lieven vrient patricius gaf. Ende die in «fit land

die hoechste ertschbisscop is. die sal hebben

den text der ewangelien ende den staf. roer itn n,mgeiien=t,\.h*%

een teyken vanden hoechsten bisdom vanden ^^'^^

lande. Ende onse here leyden patricius uut

inder woestynen ende toenden om daer enen

ronden putte die bynnen hol was ende seide. Soe &»™tó = iedereen, di«.

wie dat ghewaer penetencie duet ende gewapent = ware, echt*

is mitten gewaren gelove. ende in desen graf

getcartn gelove = ware geloof;

geet ende die t|jt van enen daghe ende een nacht ~~

daer in duert[J hi sal gereynicht werden van = wtoeft. verwijft.

alden sunden sijns levens. Ende daer doergaende aUm — »i de: <w d0er =

J- , . . . , , „ daardoor n.1. het hol.

en sal ni niet alleen sien die pine der quaeder vuudtr as der boozen. mer ist dat hi sterck blivet inden gelovef,] • soe sal hy oec sien der heiligen glorie. Ende

aldus, ontfoer om onse here van sijnen oghen. — <w*«» = verdween

a . . onze Heer uit zijn oogen.

ünde bunte patricius wart vervult mit geeste-

licker vrouden beide om dat on onse here sich ZÜlZI^Zkm

om apenbaerden. ende hi om dit graf of cule «'"on^aSS"'

gheapenbaert of getoent had daer hi dit volck *<" »}• st Patrioiw.

mede haepten te bekeren van ore dwalinghe. *> = nnnne.

Ende tehantj maecten hi totter selver stat een *•*■"' = onmiddeiigk:

» r , , , . . selver stat = op dezelfde plaats.

kerckef,] daer hi- in setten sunte Augustinus

canoneken die der heiliger apostelen gelove i^0" = '«ven, levenswijze.

Sluiten