Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na volgeden[.] Ende dese culeU die inden kerck-

hof is buten den voorhoeft vander kerken ten ^^J^^^SS

oestenwart. ommuerden hij1, ende maecten ^^^tZ^t^t

daer doeren aen ende slate. om dat om nye- t^t™ï «Z,Zïltlv^

mant en onderwonde daer in te gaen mit JfJZZ&^ïït*?*-

overmoediger stoltheif ende sonder orlof. Ende metel-

hi beval den slotel daer van te halden den *«"« =

prior van der kerken. Ende in des heiligen = Ast- Patri-

vaders tijden soe ghinghen veel mensehen

overmids berouwenisse in dit hol. Ende doe sy «%^m?rmmHi*u = door

weder quamen[,] gaven [si]2 getuych dat si alte f™« f*£fp* = •*•««««■

grote tormenten hadden geleden ende oec

grote blijtscappen gesien hadden. Ende. die

heilige patricius beval dat men oer vertonynghe W^iTJ^t'iSST

solde bescrijven in die kerke. Ende by orre = *«. "«gevolge van

getuychnisse begonden die anderen. Sunte ^^iciZrS™*&$&

patricius sermoen te ontfaen. Ende om dat p™1™ «• ,»i8ter8n-

daer een mensche in gereynicht wort van

sijnen sunden. soe noemt men [die]8 stede sunte *ft = aie »laata-

patricius vegevuer. Die stat der kerken heit

men regularis. = Lat Reglis-

NA sunte patricius doet was een prior in dese kerke, die heüich was van leven ende alty dat hi mer enen tant en had in sijnen == *°od»t. mont. Ende sunte gregorius seechtf:] Al w** inleiding, is die alde mensche gesonty nochtant is hi altoes sieck van. der altheity Dese goede = mi"ioaman[,] om dat hi niet schijnen en solde mit sijnre altheit den anderen verdrietelie te wesen. soe dede hi tot sijnre behoef maken een ca- Ma* = g«»fmerken by dercanonikendor[m]ter*[.] Mer die **#"' =

I hij: ms. hijt; 2 [ri]: niel in hs.; 8 [diij: niet in hs.; 4 dorMUr: hs.: dorniter

Sluiten