Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joncste broeder als si desen olden vader visi- *«>•<«•=broeders, «it het kion».

x' i r -i % , ^trt -èn . . ster n.1.; visitieidtn — be-

tierden[,j> soe plaghen sy om al boerdende te *>cbu«; Pi„gi,m - «!mn =

Tr . , , .. plichten zij al schertsende tot

seggen [:] Kader hoe lange wilstu in dit leven ««■ te zeggen, bliven. Ende hi seide [:] Zieve kijnder ic hedde liever haestelicker van hier te varen dan aldus lange te. leven. Die . wil ons heren die moet geschien[.] J9üer en gevoele ic niet dan onsalicheit Her in den toecomenden leven haep

Imep ic groter glorim = hoep ik

ic groter glorienf.j Die canoniken horden duc- gforfe™^^™!'d' ' str00t*

wile van oren dormter in sijnre cellen die

engelen mit om singhen ende spreken ende *>**> »»»»*»» = «n (ni. a8

I . engelen) zongen.

songen m dese manieren. Du bist selich ende '

selich is die een tant die in dijnen monde is

die nye lecker spise en smaecten. Want sijn = proefde.

spise was salt ende droge broet. ende sijn — zout.

dranc was kalt water. Ende ten lesten als hi <»'* = zooais.

begeerden voer hi selicken tot onsen here. **'<*» =

Ende men sal dit weten dat in sunte patricius

tijden ende na sijnre tijt veel menschen in dit

vegevuur gingenf.J Van welken somghen qua- «»•«•» ««*«■ = terugkwamen.

men weder ende die anderen bleven daer in

verlaren. Ende dat die gene vertelden die

weder quameny dat screven die kanoniken. *"■'»»* = schreren op.

Ende dit is in gewonten vanden heiligen pa- ««•*»•»»*»"•..««»«» = tot g».

. . . . woonte gemaakt.

tricms ende die na om quamen gesat. Dat

nyemant in dit vegevuer gaen en mach sonder = k«n-

orlof des bisscops. tn welken lande dit gelegen •»*>ƒ = verlof, toestemming,

is. Ende die mit sijnen vrien wil kiest voer «*•* = «J«iemand; m«t=Trijen.

sijn sunden daer in te gaen. ende als hi totten

bisscop comt ende seecht om sijnen wil. soe

salt om die bisscop ontraden des ingaens ende «•» «"•!» - ««om»^ zei het

— _ . hem de bisschop afraden binnen

seggen om[,j datter veel sijn in gegen die niet ** n»*» *• bw» = binnengegaan.

Sluiten