Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x v dage vasten oefenen in gebede ende wa-

ken[.] Mer iet dat sijs totter selver uren niet «v»=*tttem; vindon net gmu.

en vindeny soe syn sy1 herde seker van sijnen »** = »«•

verlies. Ende die prior slutet die doer ende si •»««» = onderging.

gaen en wechfj «.•«* = weg.

ETt geviel in onsen tiden in. coninc steves •"*•»jjA T« ««rij»™ *« dagen dat een ridder die ouven hiet. daer men i^afi^™^. dit af verteltf,]' die quam totten bisscop te ~ winèt"2?' biechten, in wes bisdom dit vegevuur was. "**"ni,t

Ende doe om die bisscop berispten om sijn sunden[:J dat hi onsen here vertornt hedde swarlicken. doe suchten hl van ynnighen berouwenisse. ende laefden den bisscop dat hi Ê mooh.. penetencie doen solde na synen wil. Ende doe die bisscop om penetencie setten wolde na ~ *"•*»"• = in

manieren synre sunden. doe antworden hi[:] ™hoaiia* tet Want ic als ghi segget mijnen scepper also ««»»» = dair, omdat, seer vertornt hebbe[,] soe wil ic an nemen penetencie die boven al penetencie swaerisfc] want om dat ic verdienen mach ende sal ver- •"*»* = o»dat,- *«*. = kan. latenisse nujnre sundeny soe wil ic byuwen «•*"*•»<••» = t*rgiffeni9i oy

ftrlnf na n „ J— ~ l t • ■ uwen orlof = met nw verlof,

unoi gaen in sunte patricius veghevuer. Ende toestemming, die bisscop ontriet om dat te doen. Mer die

ridder van menlicker stoltheit en VOlborden *"* menlicker sloltheid = on-

des bisscops ontraden niet. Ende die bisscop &sTSL%To«jm-

om dat hi om hier afkeren woldeh] soe seide ™

hi om datter veel menschen in gebleven warenf.] s«w«°n"=f verK' gegaan.

Mer in geenre manieren en mocht hi des *<*« = kon.

ridders hertey die warachtich berouwe had

sijnre sundeny niet daer afkeren. Die bisscop «•*.««».<?«.=«terzyn zonden.

seide dat hi monick worde of dat hi canonickes •»«•»*>«»» cm*t an Me - k,.

' ! nunnik zou worden.

1 sij: hs. sijs

Sluiten