Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cleder an dede. Die ridder antworden dat hi dat niet gerhe doen en solde eer hi gegaen weer in dat voerseide vegevuer. Ende doe die ■ bisscop sach die vromicheit van sijnre berou- nomicuta = wht. wenisse. doe sande hi mit om enen brief anden prior vander steden dat hi dezen ridder [die]1 «*•*» = pfc*ts. in penitencien was solde, leiden naden seden ««*» ***»=naar de gewoonte, in dit vegevuer. Ende doe die ridder comen was ende die prior sijn saken wost. doe leyde *#» «oi« ««>»* = oP ae hoogt»

,. , was gebracht: lo/de hi om ener

hi om voerf,] dat veel menschen daer in verlaren = "««nt k« onder betoog, werenfj op dat hi en hier af trecken soldeM »i> <lid *'e» «f (redman*

= opdat hij hem hiervan zou

Mer die ridder overdacht dat hi got swaerlicken doen afz>™vertornt had. Ende overmids berouwenisse *•*» <>—****

— ontraden — en

, , . • door zijn berouw en zijn vurig

ende heter penetencien soe • verwan hi des verlangen om boete te doen,

, ontwapende hij den prior.

priors ontradenf.j Ende aldus soe leydenen die '«&*»*» = 'e'dde hem. prior in die kerke daer hi nader seden x v

dage [om]3 oefenden in vasten in bedingen. /«^W»***» «• «*.«.

Doe die voldaen waren, doe leiden om die ^ — ,mrm = t08n «■»* dj*

, , bracht waa.

broeders ende die clereken als voerseecht is

totten vegevuer. Ende daer seide men om weder «"**• = opnieuw.

die manier vanden tormenten die onverdrech-

licken syn.. Ende die Drior ontriet om dese <'««p»"«r««««o»<«!?a«i=deze

boetedoening op zich te nemen.

penetencie an te gaen. Mer doe die ridder

volstandich bief. doe ontfinc hi vanden nrior »wo»*«* w«/ = standvastig

■ * bleef.

dit wort. Du salste nu ingaen inden naem des »«'«<«= G« *<»"•.

heren. Ende salste soe lange doer een hol

gaen onder die eerdef,] hent du daer uut comes hmt - totdlt-

in een velt. daer du in vinden salt enen sadel aadel = ZMl-

mit wonderlicker konst gemact. Als du daer

in bist gecomen so salstu tehant baden hebben badm = boden.

die dy ernstelicken sullen seggen wattu liden ™,,w.c*n» = opeggen toon.

1 [die]: niet in hs. j 2 [om]: niet in hs.

Sluiten