Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sal8t[.] Ende als die dan en wech gaen ende •» mek Wfc 7-

du alleen inden sale blijves soe sullen tehant

die pijnre totti comen. Want aldus lest men = pö«ig»ra; u»t mm =

leest men.

datten genen geschiet is die voer dy hier in

gegaen • sijn. Mer west vrome inden geloef vrmu =sterk-

cristi. Dese ridder droech in syn herte enen ,

mahlicken moet. Ende ontsach niet die vrese ««««•*►» — *o<m«» = de vrees,

die, zooals hij hoorde, andere

die hi horden die anderen menschen verwon- ' menschen had overwonnen, hen hadden. Ende hi die wilneer [ghewapent]1 End4 **' *» — *»

* 1 En hij, die vroeger (uilnter)

was mit yseren inder menschen stride. Die met ö*er (nl- 6»™" waPen-

rasting enz.) in den strijd der

was nu harder [dan yser]2 gewapent mit eelove. menschen gewapend ms, die

was nn met nog harder metaal

mit hapen ende mit gherechticheitu Ende dan gewapend, ni. met

geloof, met hoop en met ge-

[verboudende]3 op die ontfarmherticheit gads rechtrgheid; fiMoudemui oP

— moed puttende uit, zich

ghinc hi betrouwelicken in om tegen die du- st«rk roeiende door. velen te vechten. Ende ierst bat hi om allen dat si voer om bidden solden. Ende hi maecten voer syn hoeft een teyken des cruces. Ende blidelic ende betrouwende ghinc hi doer die porte in. Ende 'die prior sloetse te hant van buten ende kerden te hant weder mitter processien in die kerke. Dese ridder begeerden een nye ongewonlic ridderscop te doen. Ende *•» — **" — e™ nieuwe en

ongewone heldendaad (ridder-

hi ginc vromelic voert al was hi alleen. Ende it»s\\»um\ £»</««■-

liere: al de Sliddelnederl.

lange doer dat hol lopende ende haepten in prozateksten hebben deze

* plaats niet juist weergegeven.

onsen here[.] Ende doe die donckerbeiden meer "•*■» fft ««*«<*»■ i,cet

solus ac diulïits conjidetis in

ende meer wiesenf,] soe verloes hi cortelic dat domm* pr/oMam=i\t draag

stoutmoedig, al was hy alleen.

licht alre claerheitf.1 Ten lesten daer hi ginc en hoe UnKer hoe meer °p

" den Heer vertrouwende, dieper

begonde om te apenbaren een cleyn licht doer fa het hoi door.

dat hol[.]i Ende niet lange en waestM hi en «"*«* = was het< duurde het.

hi tn quam — of hij kwam.

quam totten voerseiden velde ende totten sale. Want daer en scheen gheen licht dan also hier

1 lyhercapent]: niet in hs.; 2 /dun >/sir]: niet la hs.; 3 [mboudende] : niet ia hs.

Sluiten