Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doe hi ierst int vuer quam doe leet hi swaer

pine[.] Mer dese man gads die ombeset was o'"^^^^^8, *"^0 <"»-

mitter hulpen sijns conincks. ende vanden

voerseidén mannen geleert. hl en had niet ver- s^g^<„rit?**Hch*,opa*h0<)gt*

geten die wapen der geestelicker ridderscapf.]

Ende doe om die duvelen int vuer worpen[,] doe

an riep hi den goedertieren naem jhesu"" ,

ende tenant wart hi yerloest vanden vuer als «'* =

van oren iersten dreigen. Want doe hi ons

behalders naem an geropen had[J doe was al ^oula*^i^k" **"

dat vuery eer ment gespreken conde[,] alsoe •«"' = men het-

ghelesset dat mens een vonck niet en vant. tk^~X^^'iS^a^,

Ende als die ridder dit sach&ldoe wart hi stolter «*>«•»• = stoutmoediger.

ende setten vaster in sijn hertef,] dat hi se ïfe^*^!;^™.

voert meer niet ontsien en wolde. doehisach e»^= yoort»n l

dat hi so lichtelic verwan mit den anropen

des heiligen namenf.] Die derde pine

ALdus lieten die duvelen dat huys ende mit gerope ende mit groten gerucht trecten sy den ridder mit hem. Ende doe sy uut quamèn[,] doe || «*"""» = nil sceydender een dele van om. Ende somige «J**iZ^sa\£S^. togen desen ridder doer een woest velt dat was doricker ende die eerde was swart'.] Ende hi en sach daer anders nyemant in dan die duvelen die om trecten. Mer [een]* hemenden ^{JiZ'^^r^nl wijnt weyden daer den men nauwe mocht horen. ; Nocht[a»tó]8 mit [sijnre] 3 scarpheit soe scheen hi a*Hla*Q sijn herte doerbaren. Ende sy trectenen totten '«eto"«" - 4«*ken hemeynde wart daer die sonne te mydsomer op ^TZ^tZ^u^" geet. Ende doe si daer comen waren als int eynde vander werltt,] doe keerden sy om =

1 [««]: hs. oer; 2 Noeht[«ni]: hs. ïïocht; 3 [vjnre] : niet in hs.

Sluiten