Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in quams ende laten dy gaen. Ende doe hi dit

versmaden, doe leyden sy om neder op die **£.~*r -»•«•-«"

eerde. Ende begonden mit negelen doer te = *°s°»™ ■•«•

slaen gelljc den anderen. Ende doe hi aenriep

den naem j h e s u c r i s t i doe en mochten si ««««•» £ kond9n-

dat niet doen. Die Hij pine

Hier om gingen sy nederwart vanden velde, ende sleypten den ridder in een ander velt. cZat van mere onsalicheiden vol wast,] van mannen ende van wyven[,l van jonghen menschen ende olden. die in die eerde'mit gloyenden negelen waren genagelt. Nochtant tusschen desen ende die anderen vanden anderen velde[,] soe was dit onderscheide[:] die iersten • laghen mitten buck op die eerde. Ende die anderen mitten rugghe op die eerde. Op desen saten bernende draken in wonderlicker gedanten ende te scorden dese onsaligen mit gloy- te scordm = «»<**«°«™- . enden tanden als of si se eten wolden. Ende om der ander hals of armen of om oren omJ\^Z(''t*lar™f Te lichamen waren vuerighe slangen gewonden inerte staken oer hofden in die bynnenste der g^^^i^^?* onsaliger. ende oerfecjarpe1 gloyende snebben Sp^SÜST^^ in oer herten[.] Ende et scheen dat op somighen Jg» <** lichamen saten wonderlike grote pedden ende •*«•» = p^8"bernende. die oer snebben staken in oer herten '^g^t™1*™™, als of si om pijnden oer herten uut te trekkenf.] t^p*AZ$$Z: = Ende die aldus doer genagelt waren ende also gepinicht. sy en hielden nummer op van =hielden nooK •»

weynen ende van kreyschen. Die duvelen liepen oec onder hem ende op hem ende pynden sy «•*» * = hcn-

1 [jf]arpe : h*. ersrpe

Sluiten