Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dërlicken groet was. Ende in die velghen des w^JJ"_fw Telï<m ViU1

raete waren alre wegen yseren gloyende haken

doer slagen. Die een helft vanden rade stont

op wart in die lucht. Ende die ander helft stont

nederwart in die eerde. Ende een vlamme

stinckende van zwevel vuer quam uuter eerden

op óm! dat rat ende verbarden onselicken die «••*•»*» = rww-andd».

gene die daer hinghen an dat rat. Doeseyden

die duvelen totten ridder[:] Dese pine saltu

oec liden et en si dattu weder keerste. Mer *****= twxij dat ge.

du salste ierst sien wat sy lyden. Hier om

staken die duvelen an beyden syden ameiden *"**■» = tjx»r«»pi«nen,»tan-

gen.

tusschen die speken vanden rade. ende drei- *p*k*n = ■»»»•»; i?na*nt =

draaiden het.

dent soe eyselicken seer. dat men niet gesien *»' «*» — «»'»»»''«" = i»odat

/ men van hen. die daar aan-

en conden den enen vanden anderen onder hingen, den een «iet van

den anderen kon onderst heiden.

gaen der gheenre die daer anhinghen. Want

vander groter snelheit des lopens soe scheent

een vuerich omrinck te wesen. Ende doe si <"»rf"<* = eaui,

den ridder op dat rat geworpen hadden ende

om keerden in die lucht enJe opverheven

hadden, doe anriep hi den naem jhesu cristi ~

ende quam sonder sericheit daer vanr.11 *mitr **rt*>>*>* =wnder!etsei.

V* daer tan = daar vandaan.

Ende si togenen van dan voert ende trecten ,0'J'ntn&~ toert = trokken hem den ridder mit hem tot enen groten huys wart dat eyselicken roecten[.] Ende et was zeer wijt «>*<*** = rookte, ende lanck dat men dat eynde daer niet af zo»aiit; a/ = gesien en conde. Ende doe sy noch een dele daer af waren[,] soe bief die ridder staen om die grote hetste die daer uut quam ende hy Ma* =Bitteontsach om voert te gaen. Hier om spraken on'^h om — »nt*Mr ««<*. »*• die duvélenD] TTat verbeidstup] dit is een bade

1 Tusschen van en Ende is een plaats open voor den titel van het volgende hoofdstuk.

Sluiten