Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sagen mit anxt totten nordenwart. Ende doe '««"»

nordmrarl =aoordwaarts.

dese ridder verwonderde wat dese onsalighe ^<w^'=zichTenr»aaa»at» schare ontbeiden, doe seide om een vanden

duvelen [:] Et mach schien dattu verwonders « - « wonders ^= misschien

—,„4. ju. * verwondert eiï u aver.

wat dit volc mit soe groten anxt ontbeydende

is. Nauwe had die duvel sijn worde geeyndet. Sau,rt = n»nw«ie««.

daer en quam1 van norden een stormende

wflnt die die duvelen mitten ridder ende al

dat volc begrep ende warp se op die ander **** = «r<*p-

side des berchs in een fbnckende rivier al

weynende ende al krysende[,] daer si in ge-

pinicht worden mit ontellicker keiden. Ende "« <"•<'"<<*«• = met o».

010 ai •• i besohrijfelyke koude.

ais si om pijnden op te comen uutten waterf,] "'«» pit***» = iu traeattw.

soe stietense die duvelen die opten water

liepen[,] weder onder. Ende die ridder en had

niet vergeten den naem sflns behalders an te

ropen[.] Ende hi vant om alsoe sonder beyden »«<'«• ««i*»= oogeuWikkeiiik.

an die ander syde over die ryvierf.]*

NOch en waren die duvelen niet versaedt van pinen den ridder cristi an te doen. Ende sy ghingen ende trectenen [s]uut wartf.]8 Ende <«<*«•« M«<<< «art =trokken

11 -,*»„u . hem zuidwaarts.

ni sacn voer om een alte groten vlamme van imr«»»= ™°* zwevel stynckende als uut enen putte op comende. Ende als naecte vuerighe menschen mannen ende wtjven jongen ende alden worden in die locht op geworpen als voncken vuersf.] Ende als die cracht der vlammen te u ■* = uitgewerkt niet gingheny soe vielen si weder inden putte ende int vuer. Doe sy daer by quamen doe seiden veel duvelen totten ridder. Dese vlam- = Temmend*, bran-

dende.

Toleende hooM-ïnV*** V?.. J Tas,3ch,en KOeh is een plaats open TÓor den titel tan het

toigenue nootdstuk ; S [«Juut warts ka. uut wart

Sluiten