Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden vergeven den genen die gewaer bè-

rouwe hebben. En ist dat se yemant haldet m —. ** 0<'?'<M — en e«-

beurt het, dat iemand ze (die

na desen leven in versumenisse hier te bete- Iicht* «nden m.) na *um»

nog niet uitgeboet heeft

ren. die en sal se niet lijchtelic mer zwaer (m*o, omdat i.ij verzuimde

v ze hier nit te boeten.

gevoelen inden pinen[.] Nyema[n]t1 en bedriege

dan om selver vander lichtheit sijnre sunden °m **<—• = «<* »'f;

lirhtheit ~ wat aangaat de

om selven trosten [de] 2 om dat se licht heiten. ïichti)»* ;.•«*•»«*• ii™/«n[««]

~ zich zelf troostend ; n-oe

Want woe se lichter na onsen duncken syn[ÏJ «*» = hoe... des te.

woe si mere werden voerden ansicht des .

sceppers ende des scerpen richters, ist dat wi se

overmids roechlosheiden versumen te beteren!".] otermnu rotchu»h*um = nit

nalatigheid, zorgeloosheid.

DEse ridder die nu vri was van allen moy- = overlast, nisse der duvelen die ginck voerwart ende sach voer om een grote muere[,] op gaende vander

eerden tot in die lucht[.] Ende si was won- g = de muBr-

derlick ende van soe schonen maecsele datter — e» * = a,t;«»>«'*

mede te vergelijken ls.

niet teghen te rekenen en isf.] Ende hi sach s*** =.*■ ba

zag daar een gesloten poort

daer een poerte in gheslaten[,] die ghesiert in <>n dBn m*ar nl■)• was mit golde mit silver ende mit anderen metael ende mit duerbaren ghesteynte[r] blenckende in wonderliker claerheit[.] Ende doe hi

der poorten bi eenre halver mylen nekende Mn7b.0n|®an'r' n,kende —

was[,] doe ginck si teghen om op[.] Ende

daer uut quam teghen om soe grote sueten

roecke[,] dat[dZs]* al die werlt [,] als om dochtefj] i°!,l = indie0-

in ghecrude [hed]5 verwandelt gewestr.1 si en ge-

° 1 ' j teeJtt = m (welriekende) krui-

solde soe grote zueticheit niet ghehad moeghen aenzouveranderdzBngeweest.

° moeghen 33 Kunnen.

hebbenf.] Ende hi ontfinck soe grote cracht

vanden roeke[J dat om doch[,] dat hi die pijnen = reul- &m; «"•<* —

die hi gheleden had[,] wael solde nu hebben

1 Nyema[*jt: hs. Nyemat; 2 trosten[if«7: hs. trosten ; 3 Tusschen beteren en DEse een plaatsopengelaten ; 4 [ais]: niet in hs. 5 [hed]: niet in hs.

Sluiten