Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toenden om dat lantscop. ende die mynUcbeit n^föjl** = *****

daer af[.] Ende doe si myt om spraken[,] doe

gebenediden sy gade irst[,] die sfin hertemyt ■*»* = ••»*•

groter vromycheit gesterket had in den tor-

menten[.] Ende sy leydenen doer dat wide

mynlicke lantscop. Ende hi sach hier ende

daer meer ghenoèchlicker dinghen dan hi of ^'^IZ^^j:^

enych wael gheleert mynsche solde moeghen «j*^ ïïflfc^SÏ

schriven of uut spreken[.] Dit lantscop was myt nen-

soe groter claerheit van lycht bescenen. [dat]1

als die claerheit der sonnen verdonckert dat

licht van eenre kertsen[,] «teoe soldet moeghen •fe^.Tii.T uSJSi

schynen[,] dat die claerheit der sonnen te ^Z*^*-^^*

middaghe verdonckert werden solde mitter ae,ra ^iJ^™ een

wonderliker claerheit des lichtes vanden lant- k—»« ™ d« **•

scop[.] Die ridder en mochte die grote blitscop

van desen niet al weten, om die grote g[r]oet- W\£?ZJL*dt

heide2 daer af sonder allene van der siden[,] Z^f^XÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

daer hi doer die poerte in quam[.] TFantover -J» £^ ™

al wast als wide merssche[,] die groene-sijn ji^Sï;

ende versiert mit mennygerhande bloemen ende hM!WS»|

boemen ende crude[.] Ende[,] als hi seide[,] ^^'-r*«?W»to

hed hi daer moeghen blyven[,] hi solde mitten

rueke vanden crude ewelike geleeft hebben[.]

Dat lantscop en verdonckerden niet die nachty *tiïZ*t ««.^TttE

want die claerheit van den suveren claeren ***»

hemele verlucht si myt groter claerheit[.] Ende «.^M«_veri.chthemnT.den

hi sach daer soe grote mennychvoldicheit der

menschel*,] dat om docht[,] dat nye mensche mmmm^0^m^:

in desen leven soe grote mennychte en sach[.]

Ende van desen waren sommyghe in deser

1 [«■«»}.• abt in hs.; 2 gMoetheide : hs. geelheide

Sluiten