Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

horsamheiden[.] want na den dat hi got onge- «° dtn dai = nadien «at; Mii. hoersam was ende veronwerden onder gade te «"mwerd»» o*i»r pn* t» >un

_ - , . , , = verachtte zich aan god te

wesen|_,j soe mocht hi voert meer niet sien onderwerpen; voert m*r =

• i. r i . TOortaan, langer. fffuu

aat du sieste[,j /a oec een ontellicke merre *> — «*». «nttiucu mm, mblitscop[.] PTant hedde hi gehoert in suverheiden trootereJVjfdscnap °1ITa,

, , jwaaert in sucerheiden godes

gades woert [enaej1 inder hoecheit der hnreliker]2 roert = had kf fa miverheia

, • u n na,r °*** wonri gelni-terd:

bescouwinghen[,j soe hedde hi der moeghen in4tT «w [m™/i*«rj

, . , , ... , ... bescouwinglien: in verheven

gebruken der heilighen engelsche bescouwin- innerlijke schouwing (ni. het

i. n tv -s j . . schouwen der Godheid).

ghen[.j Ende doe hi m ongehorsamheit gevallen

was van dus groter zalicheit[,] soe verloes hi

oeck dat licht sijnre ghedachten[J daer mede i^7£fpSSM

hi verlucht was[.] Ende daer om doe hi in CS'»,» do, - «rw«-<=

eren was ende dat niet en verstont[,] soe was ÏJt? vtrto:ynbivao Tt

hi gherekent mitten onwisen beesten ende wart «.ta^U"18 **

hem ghelick[.] Ende al sfln naecomelinghen

om die mysdaet sijnre ongehorsamheiden ont- oHWnghtn He sententie der doet=

ontvingen het doodvonnis, wer-

nnghen die sentencie der doetr.1 als hi dede aen heviekt met de erfzonde.

L J tUM — simde evenals hy het

voer die versmade sunde der ongehorsamhêitfïl krees ««gons de verachtelijke

zonde.

Ten lesten wart onse goedertiern gotbeweget *<>*... bemget = kreegmede-

lijden met.

op die onselicheit des menschelicken gheslech-

tesjVJ ende dedë sijnen eenbaren soen onsen •*«•«"• = eeniggehoren.

heren jhesum cristum menschheit ontfaen.

Ende om dat wy overmyts den doepsel svn *&» t*,n* = h,t «o\oat »•»

c J Christus.

gelove ontnnghen[,] soe worden wi ontbonden

van sundenf,] die wy voerdeden[J ende vanden ««««m = vroeger deden.

erfeunden ende verdienden te comen tot desen

lantscop[.] Mer om dat wy 'nae der ontfancke-

nissen des gheloven dicwil sundichden[,] SOe soe teas['] noet = zoo was het was[<] 8 noet[,] dat wy overmits penetency ghe- ° ** nade vercreghen vanden sunden die wy deden.

1 lende): niet in hs.; 2 linreliker]: hs. engelscher; 3 was[i]: hs. was

Sluiten