Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sunden groothert onnfaen die tgtfctl dat si *•« = •» orereenatomming

dueren sulleD[,] alsoe oec wy[J die hlr sijn[,] "Lt] lZten

nae verdiensten des goedes[J soe sullen wy iw0iVeX*«" Sfe!

hier in dese rusten langhe of onlanghe dueren[.] «Sm^^

Ende ar sijn wy aite mael vrij van pljrieft[,] \^ille*TtVMu1^=V^

nochtant en sijn wy noch niet werdich op te C™1.1? «S***!.

varen totter hogher vrouden noch nyemant °"

van ons en weet den dach of die tijt dat hi

op ghenomen sal werden tot beteren staet. M atut g M}l00genn

Soe 8iet[:] wy sijn hier in groter rusten mer l^jftF™ *»"•*'«• «gei»

nae der tijt[.] dat eiken ghesat is[,] soe sullen M - ë = M a«, ma,

wy aver gaen in meerre rusten[J want alle o^'^t*uX?!*ia'

daghe wasset onse gheselscop ende myrffet] «■«•*■>«* - = gro.it

als al daeghe die zielen uuten pijnen tofjfïns m7nde7r'ichap Mn m 1e"

comeni,] ende van ons1 varen int hemelsche

paredös[.] Doe sy dit ghesacht hadden[J doe-"

namen sy den ridder myt om. ende ghingen -

op enen berch[.] Ende sy hieten om op „ -,im = e» «u w„

wert sien ende [dat WJ« seide[,] woe om die r*ï mÖ- en

hemel dochte ghedaen wesen van verwen[.] EKen, Ze*Ze7slZeng7-

Ende hi antworden om[:] Hi schijnt gelick den iIeurdte,ii"-

golde dat geluyet inden oven. Doe seiden sy[:] = g,oeU.

Dat is die poerte vanden hemelschen paredjjs[.]

JSier varen sy to[,] die van ons op ghenomen

werden in den hemeir] Du salt oeck weton[.j

dat onse here ons al daghe eens voedet my* -

hemelscher spösen[.] Ende woe gedaen die *•* *« - *°t i. = en wat

spüse is[,] ende woe bequem dat fef,] dat' ™~ &YéiïZÏ0°

saltu te hant besmaken myt ons oft got wil. S^)1™,^™^

Nauwelic was dit woert gespraken[,] daer quam Z°°M m °°d ÜS

1 Na ons in het ha.: op ghenomen ende; 2 {int MJ: hs. ei

Sluiten