Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kierst. Mit desen woerden wart die ridder verveertf,] ende bat de bisscoppen al dat hi <*

dot hi mochte = uit al zijn

mochte[,] dat men om van dus groter vrouden niet en dwonghe weder te kieren totten verdriet deser werlt. Ende se seiden om[:] Ten sal niet wesen als du biddes[,] nter also alst got gheordiniërt heft[J die al dinc weet[,] wat ^inurtw^n^i. alre menschen orber is[J Ende al weinende oru, % = dienstig «,„«41, jamerlicken1 soe kierden hi weder ende [eens- m^^muuiir^tckLm^ deeto]a drovich[.] Ende doe hi die benèdictie eeB deel h<AnMvan [ojw]* ontfanghen had[.] soe kierden hi "«ho^eï: ™ h4n 0ae bis" weder onverveert totter doeron daer hi in quam. Ende die prior[J die daer quam mitter processien^] ohtsloet om die duer ende vant om daer. Ende leidenen myt blytscoppen in leidenen = leidde hen. die kerke, daer hi x v daeghe bleef in vasten, ende In bedinghe. Ende daer nae vertelden hi ons al dat om gesciet was[.] Hier yndet die hijstorie van sunte patricius vegevuer. Dese patricius was int jaer ons here .cccc. ende lxxx als ghescreven steet int passionael ende m Passio,mei - = in het oec van sinen leven. Et wart over ghesatuut ^uXt^. a«"Lbi$o den latijn in duitsche. Inden jaer ons heren e° ta-*I^*"h-** .m, ccc. lxxxvfl bi sunte Eemigius tijt. Got «««/.««^«^^opa,» si gelaeft ro^be™" st* .B#migiM

Een ave maria voer den scriver soe wie = ,ci.rav.r, ae kopiist; hier in leset. d.e ^."f* T™gt'den wt"

zijner intentie een ave maria

te bidden.

3 bmSfnieteni*hraW"cken: al W8in">d« ™de juMrlicken ; 2 [eensdeels]: niet ia ka.;

Sluiten