Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, DEN HAAG.

M. R. DIJKMAN, Mondelinge examens Nedêrlandsche taal en lezen. Vijftig stenografische verslagen van in 1910 gehouden examens, opgemaakt en voorzien van een paedagogische inleiding voor kweekelingen, onderwijzers en 1 examinatoren .. .ƒ1,25

I — — ■ M

G. ELGERSMA, Lezen en verwerken. Opstellen over letterkundige werken. Een studie- en repetitieboek voor candidaat-hoofdonderwijzers, gebonden / L90 *

I. VAN GELDEREN, De Candidaat-Hoofdonderwijzer, de dr. f 0,85 I

M. J. KOENEN, Het paraphraseeren . ... . . Ie druk f 1,10 I

JAN LIGTHART, Het paraphraseeren, een toelichting in ! ;f 't bizonder voor examen-candidaten. I. Het paraphraseeren. II. Max Havelaar • Ie druk f 0,60 |

J. MOOI, Eenige taalverschijnselen, te gebruiken naast de 1> bestaande leerboeken, voornamelijk voor de studie voor hulp- en hoofdacte en voor hen, die het Nederlandsch | als vreemde taal leeren

E. RIJPMA, Gids bij de studie der Nedêrlandsche letterkunde voor leerlingen der gymnasia, H. B. scholen en studeerenden voor de hoofdacte. Bespreking van verschillende werken, 2 deelen 5e druk a ƒ 1,00 1

P. ROORDA, De klankleer en hare pracb'sche toepassing, vooral met het oog op de studie van hét Nederlandsch en der nieuwe talen, gebonden •. • 4« druk f1,15 ?

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, DEN HAAG.

Sluiten