Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 1848 : f 1.984.750.22Vs. I 1849: „ 1.847.364.46. „ 1850: 1 1.714.261.23. , 1851 : „ 1.658.953.89.

Intusschen was het geheel van de subsidiën van gemeenten aan instellingen van weldadigheid, naar ditzelfde Verslag meldt, in laatstgenoemd jaar f 2.642.293.30Vs. Dit cijfer was — zoo wordt opgemerkt — f24.541.24 minder dan in 1850, evenals de vorige drie jaren vermindering hadden getoond 1). Toch belette dit Mr. Elout van Soeterwotjde niet, in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 22 Mei 1854 op te merken, dat in de jaren 1848—'52 steeds gelegenheid had bestaan, des winters werk te verschaffen, en dat de armoede niet was toegenomen in verhouding tot de bevolking, waarom hij toch meende, dat er grond was om aan te dringen op wettelijke voorschriften om aan den drukkenden last dier subsidiën te ontkomen 2).

Trouwens meldt het Verslag over de verrigtingen aangaande het Armbestuur over 1852, dat de subsidiën der gemeenten in dat jaar f45.670.61 meer hadden bedragen dan in 1851 3).

In de aangehaalde zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zeide Mr. Mackay aangaande den omvang der subsidiën dit: „Ik heb dat stelsel zien werken en voor de werking daarvan ben ik beducht geworden. In sommige gemeenten van Zuid-Holland bijv. nemen de subsidien toch soms een derde, soms de helft in der ontvangsten; ik heb gemeenten gezien met eene ontvangst van f 6000, waarvan f 2000 voor subsidie; eene andere van f 3400 ontvangst en f 1366 subsidie; eene derde met eene ontvangst van f 2000, en een subsidie van f 1000 enz." 4).

Mr. Sloet tot Oldhüis haalde in de zitting van de Tweede.

1) Het Verslag der Commissie over dit Verslag merkt op, dat er reden bestaat om grootere vermindering dan „van nog niet één ten honderd, te wenschen". (Bijlage, enz., zitting 1858/54, bl. 683).

2) Handelingen v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1853/54, bl. 917.

3) Bijlagen, zitting 1853/54, bl. 593.

4) Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1858/54, blz. 922.

Sluiten