Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zigt en verzwaart en verdubbelt zonder noodzaak en zonder nut het raderwerk zijner adroinistratien. De Kerk ontvangt ,öf onder voogdij van den Staat en dan met opoffering van haar levensbeginsel, liefde, tucht, kieschheid; öf zij ontvangt de subsidien als vrijwillige gave en dan ontneemt zij in haren boezem allen prikkel aan de liefdadigheid der Gemeente,,Staat en Kerk."

Voorts vreesde hij, dat van subsidiën vermeerdering van aanvragen om hulp het gevolg zoude zijn.

Volgens Mr. Van Lijnden ') waren de diaconieën „door eene soort van transactie, een tijd lang geweest algemeene armbesturen, ondersteund door het stelsel der onbeperkte subsidien, waarbij de burgerlijke gemeenten moesten 'aanvullen, wat bij de diakonie bleek te kort te komen. De gemeentekas werd als het ware gesteld ter beschikking der diakonien, waardoor aan de kerkelijke liefdadigheid de bodem werd ingeslagen. . .. 2) Dit stelsel van onbepaalde subsidiën werd eindelijk wel ingetrokken en door bepaalde bijdragen vervangen, maar de verwarring der diakonien en administratie van den algemeenen onderstand bleef bestaan." Volgens hem ontkende niemand dat die staat van zaken verandering eischte. Hier had men toe te passen de bekende les: aux grand» maux, il faut de grand» remèdes. Daarom wilde hij geene subsidiën meer.

De heer Bieruma Oosting, die zijne instemming had betuigd met wat de Commissie van Rapporteurs had geschreven over de noodzakelijkheid van de „heillooze gemeentelijke sub-

1) T. a. p., bl. 783.

2) Voor de subsidiën gold zoo hetzelfde, als Mr. C. Fock, Over het Armwezen (1853), bl. 38/39, aanvoerde tegen „het beginsel van burgerlijke Armbesturen, ter suppletie van den onderstand door Diaconiën verschaft," wat z. i. „tot verregaande misbruiken aanleiding (gaf)." Hetgeen hij aldus toelichtte: „Hoe vele gemeenten, ja gezindten leggen het er niet op toe om zich aan den onderstand harer behoeftigen te onttrekken en die ten laste der burgerlijke Armbesturen te brengen. Zoo behouden zij dë beschikking over hare eigene middelen en doen den last dragen door hen, die en in hunne gemeente dien helpen torschen en daarenboven nog des te meer moeten opbrengen in de burgerlijke gemeentelasten, omdat de behoeften der burgerlijke gemeenten kan (?) toenemen."

Sluiten