Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der oorlogsjaren getroffenen georganiseerd onder de leuze, dat die niet onder armenzorg viel; hetgeen eigenlijk slechts beteekende, dat daarvoor de bepalingen der Armenwet niet zouden gelden ; en later is hetzelfde met de zorg voor minvermogende blinden gedaan.

Inderdaad zijn er tal van vereenigingen, die zich het lot der weinig-gegoeden aantrekken en voor de dezen te verleenen stoffelijke hulp subsidie van gemeentewege ontvangen, doch officieel niet onder de instellingen van weldadigheid worden gerangschikt.

Reeds hierdoor wordt het zeer moeilijk een overzicht te krijgen van wat aan armenzorg wordt uitgegeven, terwijl dit kortweg onmogelijk wordt door de hulp, die niet door eenige vereeniging, maar door particulieren rechtstreeks, van persoon tot persoon, bewezen wordt, en die in zekeren zin de eerste plaats op het gebied der armenzorg als betoon van naastenliefde inneemt.

Uitvoerig schetste ik den strijd, in 1854 gevoerd tegen het van gemeentewege subsidieeren van de in art. 14 der Armenwet van 1912 bedoelde instellingen van weldadigheid, wijl toen de bezwaren, van verschillende zijden daartegen geopperd, zoo breed en met zooveel nadruk in het licht zijn gesteld. Zoodat wie thans over het vergemakkelijken van dergelijken steun spreekt, zich vanzelf de vraag heeft te stellen, of die bezwaren gegrond waren, en, indien ja, of zij slechts voor dien tijd beteekenis hadden, maar nu, geheel of ten deele, vervallen zijn.

Wie over ruimeren steun uit de gemeenten aan instellingen van weldadigheid denkt, en daarvan schijnt het gestelde vraagpunt uit te gaan, móet gerekend worden niet van armenzorg door diaconieën of „bijzondere" instellingen afkeerig te zijn; niet te meenen, dat armenzorg eigenlijk geheel door de publiekrechtelijke lichamen dient te geschieden.

Onder de argumenten tegen subsidiën uit openbare kassen in het algemeen aangevoerd, is een, van Thorbecke afkomstig, welks juistheid — naar mij dunkt — moeilijk geheel kan geloochend worden. Thorbecke noemt dergelijk subsidieeren

3

Sluiten