Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaak die bepaling zoo spoedig mogelijk buiten werking te stellen." 1)

Zoo bevatte dan de Armenwet bepalingen, die de noodzakelijkheid van het subsidie moesten aantoonen, maar geene voorschriften omtrent het besteden van het subsidie.

Aan genoemde bepalingen schijnt weinig de hand te zijn gehouden. Toch heeft men die, nog eenigszins aangevuld, in de Armenwet van 1912 behouden. Maar toen heeft men daaraan toegevoegd — zelfs is dit onder de voorwaarden bovenaan geplaatst — de verplichting van de te subsidieeren instelling, om aan te toonen, „dat de verzorging van armen en het toezicht op de ondersteunden op doeltreffende wijze geschiedt;" enz. 2).

Volkomen redelijk inderdaad.

Maar van tweeën één: of ook deze bepaling zal blijken slechts een. „wassen neus" te zijn, öf daarin schuilt een groot gevaar voor de instelling, die subsidie geniet.

Is de bepaling slechts schijn, dan behoudt men den misstand, dat het gemeentebestuur subsidie verleent zonder eenig zeggenschap over de wijze, waarop de gelden wórden aangewend.

Maar nu het andere geval: met de wetsbepaling wordt ernst gemaakt.

Eeeds klinkt het bij eenigszins onbekrompen opvatting toch vreemd, dat gemeentebesturen zullen nagaan, of de verzorging van armen en het toezicht op de ondersteunden door instellingen van weldadigheid op doeltreffende wijze geschiedt.

Voor het omgekeerde, voor zeker toezicht van die instellingen op wat het gemeentebestuur aan armenzorg mocht doen, ware wellicht meer te zeggen.

Maar hoe het zij, men neme aan, dat de gemeentebesturen ernst maken met deze bepaling, en dat dit op menige plaats geschieden zal, is geenszins denkbeeldig, gelijk reeds nu open-

1) Aldaar bl. 30.

2) In de Memorie van toelichting aldus gemotiveerd: „De voorwaarde sub a houdt rekening met de gewijzigde inrichting omtrent armenzorg en de verhoogde eischen." Het aldus gewijzigde artikel 14 is 27 Febr. 1912 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen, zonder dat daarover één woord wag gerept.

Sluiten