Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband hiermeê zij er op gewézen, hoe, nadat vóór eenige jaren in de Staten-Generaal verworpen was het voorstel om aan de Rotterdamsche gemeente van het Ned. Herv. Kerkgenootschap een bedrag toe te staan voor eene nieuwe predikantsplaats en levendige strijd voor dat voorstel, als eene zeer noódige zaak, was gevoerd — weldra vernomen werd, dat het vereischte bedrag uit particuliere middelen was gevonden.

Toen de Vrije Universiteit werd opgericht, was dit in vele oogen eene onderneming, die moeilijk ooit over voldoende middelen zou beschikken om iets belangrijks tot stand te brengen. Toch vindt men in het laatst uitgebracht verslag van de Vereeniging, welke die Universiteit onderhoudt, dat hare inkomsten over 1917 hadden bedragen f 87.254.745.

Trots de ongunstige tijdsomstandigheden is de Unie collecte voor de scholen met den Bijbel ook gedurende de oorlogsjaren voortdurend gestegen; in 1918 zelfs met meer dan f 20.000.

Het Kon. Nat. Steuncomité ontving tot 3 Mei 1.1. f 5.046.349.24.

Waarschijnlijk zouden anderen in staat zijn op gelijksoortige feiten te wijzen.

Deze gegevens nu hebben niet alleen belang voor den kring, waartoe zij behooren. Zij verdienen de belangstelling van allen, onverschillig welke hunne godsdienstige overtuiging zij, die ons volksleven willen leeren kennen wat aangaat de richting, waarin zich belangstelling door daden, door geldelijke offers, in grooten kring, uit, en wat betreft de factoren, die op betoon van milddadigheid werken 1).

Op grond van dit alles keere men dan ook niet terug tot een stelsel, dat in de eerste helft der vorige eeuw tot zooveel misstanden aanleiding gaf en dan ook in 1854 wel niet radicaal is losgelaten, maar toch schier algemeen veroordeeld werd.

Amsterdam. D. P. D. FABIUS.

1) Eveneens moeten algemeene aandacht trekken de ruime ontvangsten van schouwburgen en bioscopen in de laatstverloopen jaren.

Sluiten