Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare kwalen ook de zorg van de Regeering voor het armbestuur meer beteekenis heeft gekregen en de bevordering van een oordeelkundige bestrijding der armoede als een zaak van groot publiek belang moet worden opgevat. Werd te voren vooral de aandacht gewijd aan de staatsrechtelijke zijde van de regeling van het armwezen in verband met de grenzen te stellen of niet te stellen aan de vrijheid en zelfstandigheid van de instellingen van weldadigheid, aan wie overigens dan de wijze van bestrijding der armoede werd overgelaten, thans zal men meer oog hebben voor de door de overheid meer en meer op zich genomen zorg voor de maatschappelijke belangen en meer de aandacht vragen van de overheid voor de bestrijding van de armoede zelve, welk vraagstuk zich met die belangen dooreenmengt. Men gevoelt dat de armenverzorging een eigen regeling vereischt, maar dat die regeling niet goed kan gegeven worden zonder inzicht in het verband van de armoede met de andere nooden der maatschappij.

In het onlangs door het Instituut voor Economische geschriften uitgegeven werk van Mej. Dr. Ch. A. Van Manen „Bedrijfsleven en de strijd tegen de armoede in Nederland" wordt in het eerste deel, behandelende den strijd tegen de armoede in het bedrijfsleven, het verband beschreven van de armoede met de andere nooden in het bedrijfsleven, met de bestrijding waarvan de overheid zich meer, hetzij rechtstreeks, hetzij door ondersteuning van het particulier initiatief, inlaat. De schrijfster tracht (zie het Voorwoord) „het verband te „leggen tusschen het kloppende, jagende* sociale leven en de „armoede als massaprobleem met hare tot ontwaking komende „armenzorg." Het verband zal wel niet kunnen ontkend worden, evenmin als de daaruit voortvloeiende plicht der overheid om nevens de bij toeneming, op haar rustende zorg voor de belangen van het sociale leven, het oog te houden op eene doeltreffende bestrijding der armoede. De armoede is een kwaad en een gevaar voor het volkswelzijn en de rechtsorde, dat met alle daartoe geëigende middelen moet worden voorkomen en, voor zoover dit niet gelukt, moet worden bestreden.

De sociale maatregelen, allerwege genomen wordende in het belang van het maatschappelijk welzijn, in het belang

Sluiten