Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hen die bloot staan aan economische verzwakking, en uitgaande van de belanghebbenden zeiven in onderlinge samenwerking, al of niet met steun en medewerking van de overheid, en die voor een deel vallen op het gebied van de rechtstreeksche overheidsbemoeiingen, bevatten ook reeds een element van zorg voor de voorkoming van armoede, evenals ook reeds het geval is met de talrijke overheidsbemoeiingen in het belang van de volkswelvaart en de volksgezondheid.

Maar al mogen zoowel vanwege de overheid, als vanwege maatschappelijke instellingen en ook vanwege de belanghebbenden zeiven alle bereikbare middelen in den vorm van verzekering, arbeidsbemiddeling, werkverschaffing, vakopleiding, gezondheidsmaatregelen of anderszins worden aangewend om de leden der maatschappij in hunne verschillende groepeeringen voor economische verzwakking te bewaren, altijd zullen er zijn, die tot armoede, veMfallen door oorzaken, voor een deel onafhankelijk van henzelven, waarvoor de beschikbare maatregelen van voorzorg niet afdoende hebben kunnen behoeden. Individueele oorzaken, samenhangende mét de physiek en het karakter, de intellectueele en zedelijke ontwikkeling van den mensch, werken daarbij samen met gebreken in de inrichting van de maatschappij, in het bijzonder ook in de organisatie van het bedrijfsleven. Bij deze laatste denke men b.v. aan de in het boek van Mej. Van Manen beschreven wisselvalligheden der arbeidsmarkt en gebrekkige organisatie van het havenbedrijf, het bouwbedrijf, het landbouwbedrijf e. d.. het toenemen van den lossen arbeid en van het gemis van vakopleiding bij jeugdige arbeiders, welk een en ander steeds meer arbeiders door het gemis van vast werk en door ongeschooldheid blootstelt aan het voor korteren of langeren tijd vervallen tot armoede. Zoo zijn er tal van armen, vallende onder de zorg ook van de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid, die niet alleen de aandacht van deze instellingen, maar zeker ook die van de overheid ten volle waard zijn. Zoowel omdat de binnen den kring der overheidsbemoeiing vallende sociale voorzorg te hunnen aanzien heeft te kort geschoten, als omdat uit een onoordeelkundige behandeling van deze personen nadeelen en gevaren voor

Sluiten