Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwezige middelen van de instelling zelve — de particuliere offervaardigheid geprikkeld zal worden tot een zoo hoog mogelijke opbrengst.

Het geld uit de publieke kas en uit de particuliere middelen vloeien aldus samen voor eene zoo oordeelkundig mogelijke bestrijding der armoede. Terwijl de armen, wien het hier geldt en die — om de redenen hierboven uiteengezet — voor hunne redding en opheffing vooral behoefte hebben aan de individueele belangstelling en toewijding, daartoe onder de zorg blijven van de organen der kerkelijke of particuliere instellingen, zal die zorg — ter bereiking van het eigenlijke oogmerk der subsidieering — zich steeds meer richten op het toepassen van die sociale voorzorgen, waarmede de armen nog zijn te redden uit een hen dreigend pauperisme. Het belang der maatschappij kan daarmede in ruime mate gediend worden. De plicht der overheid tot behartiging van dit belang kan zoo, langs den weg der subsidieering, op de meest doeltreffende wijze vervuld worden. Langs dezen weg kunnen voorkomen worden de nadeelen, die voor hen, die sociale voorzorg behoeven, kunnen voortvloeien uit hunne invoeging in de massa, voor wie als zoodanig de staatzijne maatregelen uitvaardigt of uit het betrekken van de hulp van instellingen voor speciale nooden, die met het individueel karakter van elk geval niet altijd voldoende rekening kunnen houden. Zoo kunnen sociale voorzieningen, als de noodige opleiding en ontwikkeling, geestelijk zorg, woningverbetering, drankbestrijding, werkverschaffing en zooveel meer, naar den eisch der individuëele omstandigheden in menig geval beter tot haar recht komen.

Tengevolge van het onderling verband met de overheid en met andere instellingen, dat uit de subsidieering kan voortvloeien, zullen meer behoeftigen geholpen kunnen worden. Een doeltreffende samenwerking van de instellingen voor armenzorg onderling en met andere organen voor sociale voorziening (b.v. de arbeidsbemiddeling) zal tot heil van tal van behoeftigen kunnen strekken en kan door de subsidieering bevorderd worden.

De armenraad is het aangewezen lichaam om die samen-

Sluiten