Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werking te leiden, ook ter voorkoming van dubbele ondersteuning.

Veel zal afhangen van de aan de subsidieering te verbinden voorwaarden. Zooals reeds gezegd werd, zal de subsidie nooit meer dan een deel van de uitgaven mogen dekken en zal zij afgemeten moeten worden naar de kracht, die de instelling ontwikkelt op het gebied van het aan de overheid in de eerste plaats ter harte gaande maatschappelijk hulpbetoon. Hiervan behoort de instelling dan ook verantwoording te doen, zonder dat dit mag leiden tot het geheel afhankelijk maken van de gesubsidieerde instellingen, waarvoor men in 1854 in- de Tweede Kamer vreesde, of het uitoefenen van een voogdij over de instelling. De toepassing van art. 148 der Gemeentewet, de goedkeuring van den gemeenteraad eischende op de begrooting en rekening van alle liefdadigheidsinstellingen, die onderstand genieten, zou aan eenige restrictie moeten gebonden zijn.

De particuliere offervaardigheid moet ook door de voorwaarden van de subsidie zoo hoog mogelijk worden opgevoerd. Het bedrag moet bepaald worden naar reden van de opbrengst door de leden der instelling en deze opbrengst nimmer overschrijden. Vrees voor het opdrogen van de bronnen der weldadigheid, waarvan in 1854 in de Tweede Kamer blijk werd gegeven, behoeft dan niet te bestaan.

Ad f. Wordt de gelegenheid om uit de openbare kassen gesubsidieerd te worden ruimer opengesteld voor de instellingen van weldadigheid, dan komen voor het verleenen van deze subsidiĆ«n uitteraard in de eerste plaats de gemeentekassen in aanmerking. De gemeente toch is meer dan eenig ander openbaar lichaam belanghebbende bij een behoorlijke armenverzorging. Zij kan, door de noodige kennis van de toestanden in de gemeente, beĆ³ordeelen wat aan die zorg ontbreekt en door het steunen van welke instellingen dit gebrek kan worden verholpen. Van nabij kan zij zich van den arbeid dier instellingen op de hoogte stellen en zich van de voldoendheid harer werkkrachten overtuigen. Zij kan het best een zoodanig contact van de organen der armenzorg met

Sluiten