Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere organen van maatschappelijk belang bevorderen als noodig is, om de armoede, met de voor het gemeente-belang schadelijke gevolgen, binnen de engst mogelijke perken te leiden.

Een andere vraag is: moeten ook andere openbare lichamen genoopt worden, hun deel te dragen in deze uitgaven tot bestrijding der armoede? Het komt mij voor, dat dit minder op den weg zou liggen voor de provincie dan wel van den staat, op wien de zorg rust voor de voor het volkswelzijn noodige sociale voorzieningen, waaraan de bestrijding der armoede zich behoort aan te sluiten.

Eeeds om het algemeen belang, dat er overal bij betrokken is, maar te meer omdat er gemeenten zijn, die door zeer bepaalde omstandigheden (ligging, industrietoestand, enz.) aan. een grooten toeloop van werkloozen of zwervers zijn blootgesteld, kunnen er redenen zijn om de gemeenten door den staat te doen te hulp komen in een gedeelte van de aan instellingen van weldadigheid toegekende subsidiƫn. Hierbij mag men ook doen gelden, dat de achteruitgang van de middelen der instellingen tengevolge van de vermindering van de draagkracht der leden, niet geheel los is te maken van de financieele lasten, door den staat opgelegd.

De bevordering van de doelmatige bestrijding van een maatschappelijk euvel van zoo overwegenden aard als de armoede, mag niet geacht worden minder op den weg van den staat te liggen dan die van zoo menig ander volksbelang, dat met staatssteun behartigd wordt. Ik meen hier o.a. te mogen wijzen op de Rijkssubsidiƫn voor de door de gemeenten aan arme krankzinnigen ten koste gelegde gelden, die ook oorspronkelijk bedoelden, dezen lijders een doeltreffende behandeling te verzekeren.

De vraag verdient overweging, of niet bepaalde inkomsten tot bestrijding van de kosten van de subsidieering zouden kunnen worden aangewezen.

In Zwitserland wordt een tiende van de opbrengst der Alcohol-administratie bestemd voor de bestrijding van het alcoholisme. Zou zoo niet een deel van bepaalde staatsinkomsten die getrokken worden uit hetgeen men het tegendeel van

Sluiten